Regelverksprosess

Endring av omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr

Publisert 17.02.2020     Sist endret 16.07.2020

Det foreslås nå at Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554 gjennomføres som norsk forskrift. Rettsakten er tidligere delvis gjennomført i Norge, i form av instrukser og retningslinjer for tilsynet, men forskriftsfestes nå også i omsetnings- og sykdomsforskriften.

I forskriften fastsettes:

  • Minimumskravene til overvåkingsprogrammer for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status for sykdommer på liste 2
  • Detaljerte krav til diagnostiske metoder og framgangsmåter som skal brukes ved laboratoriene
  • Krav til minimumstiltak ved mistanke om eller påvisning av sykdommer på liste 2.

Endringene gjøres som oppfølging av en inspeksjon gjennomført av EFTA Surveillance Authority (ESA) våren 2019, hvor det ble gitt en avviksmelding på Mattilsynets tidligere gjennomføring av rettsakten.

Reglene berører særlig stamfiskanlegg som skal omsette rogn til andre land som har sykdomsfri status for ILA. Den viktigste endringen sammenlignet med dagens praksis er at soner og segmenter som skal oppnå sykdomsfri status for ILA (kategori I), først må få godkjent et overvåkingsprogram (kategori II).

I tillegg varsler Mattilsynet innkreving av gebyrer i forbindelse med saksbehandling, gjennomføring og tilsyn med overvåkingsprogrammer og sykdomsfri status.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet på høring forslag til endringer i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakultur, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvakulturdyr.

 

Høringsfrist: 27.03.2020
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Industri 27.03.2020
Havforskningsinstituttet 25.03.2020

Sammenstilling av høringsinnspill oversendes Nærings- og fiskeridepartementet

 

April 2020 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Industri 27.03.2020
Havforskningsinstituttet 25.03.2020

Fastsatt forskrift

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter endringer i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakultur, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvakulturdyr

April 2020 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Stefania Halldorsdottir, seniorrådgiver, seksjon for fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 49