Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal fylke

Publisert 29.05.2019     Sist endret 08.08.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 12988 Aukrasanden i Aukra kommune. Lokaliteten drives av Mowi AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal.
  • Bekjempelsessonen består av lokalitetene 12988 Aukrasanden, 22335 Storvika, 12239 Kråknes, 33017 Setevika N og 12244 Setevika.
  • Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og omfatter lokalitetene 38617 Indre Harøya, 27395 Rindarøy, 31677 Sandholmane og 10194 Hellaren.

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: innen utgangen av tirsdag 4. juni 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring
 

 

Høringsfrist: 04.06.2019
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal

 

 06.06.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, region Midt, tlf.: 22 77 83 26 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.