Regelverksprosess

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Bremanger og Flora kommuner, Sogn og Fjordane fylke

Publisert 29.05.2018     Sist endret 30.04.2019

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 13341 Bakjestranda i Bremanger kommune. Lokaliteten drives av Nordfjord Forsøksstasjon AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bremanger og Flora kommuner, Sogn og Fjordane. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Bremanger og Flora kommuner, Sogn og Fjordane.
  • Bekjempelsessonen består av 13341 Bakjestranda. Nærmeste lokalitet til Bakjestranda ligger ca. 16 km sørøst. Den lange avstanden understøtter at kun utbruddslokaliteten ligger i bekjempelsessonen.
  • Overvåkingssonen strekker seg ca. 17 km sør og sørøst fra 13341 Bakjestranda, sørover og østover i Frøysjøen og inkluderer lokalitetene 24615 Grunnsøya og 10318 Gulestø.

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: mandag 4. juni 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 04.06.2018
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Bremanger og Flora kommuner, Sogn og Fjordane

 

 06.06.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174
Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.