Regelverksprosess

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner i Hordaland fylke

Publisert 11.07.2018     Sist endret 30.04.2019

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av AS Bolaks.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland.
  • Bekjempelsessonen opprettes rundt lokalitet 13227 Altaneset i Fusa kommune. Bekjempelsessonen omfatter også lokalitetene 10137 Matland, 12067 Aldalen, 13345 Oterstegdalen, 10324 Gjerdeviksflua, 13229 Djupedalen, 13058 Fusavika og 22315 Skavhella i Fusa-, Ådlands- og Eikelandsfjorden.
  • Overvåkingssonen inkluderer deler av Fusa- og Samnangerfjorden, hele Ådlands- og Eikelandsfjorden og består i sør av lokalitet 34117 Skåtholmen. I nord består overvåkingssonen av lokalitetene 13020 Nygård og 32137 Sagen II.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: utgangen av tirsdag 17. juli 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 17.07.2018
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner i Hordaland

 

 19.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.