Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Lenvik kommune, Troms fylke

Publisert 16.10.2018     Sist endret 01.11.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 30518 Ørnfjordbotn i Lenvik kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lenvik kommune, Troms fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde i Lenvik kommune, Troms fylke.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Bekjempelsessonen opprettes rundt lokalitet 30518 Ørnfjordbotn i Lenvik kommune. Bekjempelsessonen omfatter også lokalitetene 30517 Trælvika og 13532 Husastranda og avgrenses av:

  • En rett linje mellom et punkt ved Vindhammarneset (17,621769; 69,531911) og et punkt sør fra Husøy (17,673465; 69,541747).

Overvåkingssonen opprettes utenfor bekjempelsessonen, og omfatter lokalitet 32537 Baltsfjord og områdene i Øyfjorden og Baltsfjorden som avgrenses:

  • Fra nord med en rett linje mellom et punkt ved nordspissen av Kasodden (17,500822; 69,601038) til et punkt i havet vest fra Hekkinga (17,767795; 69,610516).
  • Fra øst videre med en rett linje til et punkt på Astridneset (17,830464; 69,573793).

Koordinatene er angitt i desimalgrader.

Frist for innspill: tirsdag 23. oktober 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskrift sendes på høring

 

Høringsfrist 23.10.2018
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Lenvik kommune, Troms

 

 24.10.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75

Rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55