Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune i Hordaland fylke

Publisert 01.09.2017     Sist endret 08.09.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 11530 Gissøysundet S i Bømlo kommune. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bømlo kommune i Hordaland fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom på laks. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formål med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2.
  • Bekjempelsessonen består av 11530 Gissøysundet S, med nabolokalitetene 13032 Sølvøyane og 11534 Klungsholmen. Avstanden fra 11530 Gissøysundet S og de to lokalitetene er mellom 2-3 km. Den korte avstanden understøtter at de to nabolokalitetene inkluderes i bekjempelsessonen.
  • Overvåkingssonen strekker seg ca. 15 km nord og ca. 7 km sør fra 11530 Gissøysundet S, og inkluderer lokalitetene 14086 Lelandsholmen, 10291 Hiskholmen og 10292 Lyklingholmen N nord for 11530 Gissøysundet S.

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: torsdag 7. september 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om månedlig helsekontroll med tilhørende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 07.09.2017
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Bømlo kommune, Hordaland

 

 

 

 08.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174

Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.