Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner i Rogaland fylke

Publisert 26.09.2017     Sist endret 04.10.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 18639 Halsavika i Tysvær kommune. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner i Rogaland fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom på laks. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2.
  • Bekjempelsessonen består av 18639 Halsavika, med nabolokalitetene 11964 Ringja, 15796 Borgarliflot. Avstanden fra 18639 Halsavika og de to lokalitetene er ca. 2 km. Den korte avstanden understøtter at de to nabolokalitetene inkluderes i bekjempelsessonen.
  • Overvåkingssonen strekker seg ca. 15 km nordøst fra 18639 Halsavika, innover i Vindafjorden, ca. 20 km sørvest utover Nedstrandsfjorden og ca. 12 km sør til 7 km sør og inkluderer lokalitetene 11952 Helland, 26955 Hettaneset, 12966 Lindvik, 11920 Herøy, 11930 Bjelkavik, 12011 Håøya NØ, 11976 Hinderåvåg, 13055 Langøyna Ø, 33437 Ådnaholmen, 14495 Nordheimsøyna, 21415 Dyrholmen, 30036 Jørstadskjera og 19355 Låva.

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: 1. oktober 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om månedlig helsekontroll med tilhørende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 01.10.2017
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner, Rogaland

 

Dato: 04.10.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174

Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.