Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke

Publisert 15.07.2021     Sist endret 15.07.2021

Mattilsynet har 14.07.21 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke.

ILA ble 16.06.21 påvist på fisk ved sjølokaliteten 30559 Øksneset i Austrheim kommune, Vestland fylke. Lokaliteten drives av Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Øksneset, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 30559 Øksneset, 11756 Allersholmen, 11665 Jibbersholmane, 11657 Gråvika og 34397 Hyseneset.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, omfatter 14 lokaliteter og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokaliteten Øksneset

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

Se også: ILA kontrollområde Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Hulda Bysheim, Mattilsynet region Sør og Vest, tlf.: 22 77 83 01

og

seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 80 08.


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Hulda Bysheim, Mattilsynet region Sør og Vest, tlf.: 22 77 83 01

og

seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 80 08.