Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms fylke

Publisert 11.10.2019     Sist endret 14.10.2019

Mattilsynet har 11. oktober 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms fylke.

ILA ble påvist 8. oktober 2019 på fisk ved sjølokalitet 20576 Kvanntoneset i Lavangen kommune, Troms fylke. Lokaliteten drives av Salaks AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.
 

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Kvanntoneset

Vi gjør særskilt oppmerksom på at det i forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning er gjort en endring fra gjeldende mal for kontrollområdeforskrifter for ILA fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften». Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres, og kravene er i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Det skal uansett tas prøver fra 10 fisk, så vi anser det ikke som mer inngripende at prøveuttak skal gjøres. Det er videre den enkleste måten å prøveta på som nå fremgår av vedlegg 2.

Se også:

Kart - Kontrollområdet for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms fylke

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.