Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner, Vestland fylke

Publisert 22.07.2021     Sist endret 23.07.2021

Mattilsynet har 22.07.2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner i Vestland fylke.

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

ILA ble 14.07.2021 påvist på fisk ved sjølokaliteten 14799 Djupestallen i Tysnes kommune, Vestland fylke. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Djupestallen, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner i Vestland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 14799 Djupestallen, 13541 Midtflua og 24735 Gulholmen.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonen, omfatter 21 lokaliteter og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokaliteten Djupestallen

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning tilføyes. Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.

Forskriftens § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Forskriftsmalens § 5 tredje ledd er ikke tatt med i forskriften. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen skal gjennomføres av Mattilsynet.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør/veterinær Lisa Ven Sandvik, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 81 26 / 924 92 689,

Førsteinspektør/fiskehelsebiolog Kristine Folde Staveland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 92 43 / 936 07 351

Seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 80 08.


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør/veterinær Lisa Ven Sandvik, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 81 26 / 924 92 689,

Førsteinspektør/fiskehelsebiolog Kristine Folde Staveland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 92 43 / 936 07 351

Seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 80 08.