Kunngjøring

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 16.09.2022     Sist endret 16.09.2022

Mattilsynet har 16. september 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner i Troms og Finnmark.

Fakta om Infeksiøs lakseanemi (ILA)

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus av samme familie som influensavirus.
  • Viruset gir sykdom på laks og smitte på regnbueørret i sjøanlegg, men er ikke farlig for mennesker.
  • ILA-viruset angriper først og fremst blodårene til laksen, og gjør at fisken får blødninger i hud og indre organer. Det fører til økt dødelighet ved lokaliteter med sykdom.
  • Ved utbrudd av ILA blir det opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Fisken i oppdrettsanlegget må slaktes ut, og anlegget må samtidig med naboanleggene ha en felles brakkleggingsperiode før ny fisk kan settes inn.
  • Tapene i oppdrettsanlegg som får sykdommen kan være betydelige, selv om dette ikke alltid er tilfelle.
  • Sykdommen regnes som en alvorlig smittsom sykdom i Norge, og Mattilsynet har en bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over sykdommer som skal bekjempes.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften sammenlignet med hva som er benyttet i tidligere forskrifter. Det som før ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Fiskesykdommen ILA er påvist på fisk ved sjølokaliteten 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kommune, Troms og Finnmark fylke. Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 26. august 2022 om mistanke om ILA på lokalitet Mjøsund Vest. Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) på prøver tatt av Mattilsynet som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnose på lokaliteten 6. september 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærsinstituttet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i stadfestet ILA-diagnose ved lokalitet Mjøsund Vest, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 37057 Mjøsund Vest, 10552 Storvika III og 13597 Salangslia, og avgrenses som beskrevet i forskriftens § 2.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 12 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriftens § 2 for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Mjøsund Vest

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk, se forskriftens § 4 første ledd andre setning. Bakgrunnen for endringen er at rensefisk ikke er mottakelig for ILA, i tillegg til at biologisk avlusning kan være et effektivt kontrolltiltak mot lus.

Forskriftsmalens § 5 første ledd og 10 første ledd er ikke tatt med. Bakgrunnen er at Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å varsle ved forøket dødelighet eller mistanke om sykdom. Vi mener derfor det er riktig at kravet, slik det fremgår av § 5 første ledd og § 10 første ledd i malen til restriksjonssoneforskrift, ikke tas med ved fastsettelsen av denne restriksjonssoneforskriften.

Det er tilføyet et nytt ledd i § 10 som gjelder for slaktemerd til akvakulturanlegg 31097 Rotvika. For slaktemerden som blir liggende i overvåkingssonen gis det unntak fra kravet om månedlig helsekontroll som følger av § 10 første ledd.

Se også Kart: Restriksjonssone for ILA i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, e-post: bjarne.bjorshol@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 80 08.

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, e-post: eirik.jacobsen@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 80 75.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, e-post: bjarne.bjorshol@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 80 08.

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, e-post: eirik.jacobsen@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 80 75.