Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Publisert 23.11.2017     Sist endret 31.01.2018

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13317 Lille Kvalfjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Lokaliteten drives av NRS Finnmark AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 21. november 2017 om mistanke om ILA på Lille Kvalfjord.
Mistanken bygger på påvisning av ILA-virus ved PCR-metodikk. Foreløpige analyser tyder på at påvist virus ikke er HPR0-variant, og dette bidrar til å styrke mistanken.

Lille Kvalfjord er naboanlegg til 10281 Store Kvalfjord og 10841 Pollen, og ligger innenfor en avstand på 10 km til de to sistnevnte lokalitetene. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen ved Store Kvalfjord 20. november, og det er mistanke om ILA på Pollen. De tre lokalitetene drives av NRS Finnmark AS.

Det er foretatt verifiserende prøveuttak på Pollen og Lille Kvalfjord for eventuelt å kunne stadfeste ILA-diagnosen på disse lokalitetene. Prøvesvarene forventes å foreligge innen få dager.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteter med stadfestet ILA-diagnose.

Veterinærinstituttet har publisert lokalitetene på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse

Barentswatch - Lille Kvalfjord

Barentswatch - Store Kvalfjord

Barentswatch - Pollen 

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Siv June Hansen, avdelingssjef, Region Nord, avdeling Finnmark, direktenummer: 22778926


Kontaktinformasjon

Siv June Hansen, avdelingssjef, Region Nord, avdeling Finnmark, direktenummer: 22778926