Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 28.07.2020     Sist endret 28.07.2020

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11332 Myrlandshaug i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Gratanglaks AS varslet Mattilsynet 27. juli 2020. Mistanken er basert på analyseresultater fra laboratoriet PatoGen AS, etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten 15. juli 2020.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitet Myrlandshaug ligger i overvåkingssonen i kontrollområde for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitet 20576 Kvanntoneset i Lavangen kommune i oktober 2019.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet Myrlandshaug.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Kjersti Sandnes, Mattilsynet region Nord, avdeling Midtre Hålogaland, seksjon dyr og slakteritilsyn, tlf.: 22 77 85 07.


Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Kjersti Sandnes, Mattilsynet region Nord, avdeling Midtre Hålogaland, seksjon dyr og slakteritilsyn, tlf.: 22 77 85 07.