Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Sørfold kommune i Nordland

Publisert 20.10.2017     Sist endret 20.10.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 13. oktober 2017 om mistanke om ILA. Mistanken bygget på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR) fra Labora AS. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 19. oktober på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.
Utslakting av fisk med sikte på tømming av lokaliteten er allerede påbegynt.

Veterinærinstituttet har publisert sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet Barentswatch (lokalitet 36117)

Ingen betydning for folkehelsen

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.
Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å få en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Salten, tlf. 22 77 79 20/951 09 912


Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Salten, tlf. 22 77 79 20/951 09 912