Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Sørfold kommune i Nordland

Publisert 12.07.2019     Sist endret 12.07.2019

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke. Mowi AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom.

Diagnose

Mowi AS varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Matvika basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 12. juli på grunnlag av kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Oppretter kontrollområde

Lokaliteten er per dags dato allerede lokalisert innenfor en overvåkingssone i et kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland.

Da sykdommen er påvist på fisk ved Matvika, blir det om kort tid vedtatt et oppdatert kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil fastsette restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, avstandsforhold, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10–20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cathrine Lofstad, seniorinspektør, region nord, avd. Salten, tlf: 22 77 80 42 / 99 56 08 14


Kontaktinformasjon

Cathrine Lofstad, seniorinspektør, region nord, avd. Salten, tlf: 22 77 80 42 / 99 56 08 14