Ansvar ved bruk av ikke-medikamentelle avlusingsmetoder

Publisert 16.12.2016     Sist endret 06.03.2017

Ved ikke-medikamentell avlusing har oppdretter det overordnede ansvaret. Fiskehelsebiolog eller veterinær har ansvar for å avgjøre om det er velferdsmessig eller medisinsk forsvarlig å gjennomføre avlusing – og for å avbryte behandlingen dersom det er nødvendig.

Oppdrettere og fiskehelsepersonell har fellesansvar for å sikre at avlusing med ikke-medikamentelle metoder er forsvarlig å gjennomføre.

Oppdretters ansvar

Oppdretter har det overordnede ansvaret for at behandlingen skjer innenfor rammene av forsvarlig fiskevelferd. Metoder som brukes må ivareta fiskevelferden og være dokumentert forsvarlig. Utstyr skal brukes på riktig indikasjon.

Oppdretter må bruke kompetent personell i alle faser av behandlingen, og sikre at personellet følger rutiner og prosedyrer for bruk av utstyr. Styringssystemet (internkontroll) skal sikre at kravene i regelverket overholdes.

Fiskehelsepersonells ansvar

Ansvarlig fiskehelsebiolog eller veterinær skal før avlusing vurdere status på fisken og om det er velferdsmessig og medisinsk forsvarlig å utsette den for påkjenningen det kan være å bli avlust. Fiskehelsepersonellet skal i sin vurdering ta hensyn til sykdomsstatus, behandlingshistorikk, miljøforholdene, skinnhelse osv.

Dersom ansvarlig fiskehelsepersonell vurderer det som velferdsmessig eller medisinsk uforsvarlig å gjennomføre avlusing, skal dette komme klart frem i råd til oppdretter. Vurderingen skal grunngis og dokumenteres i journal og i driftslogg på lokaliteten.

Det er ikke krav om resept på behandling med ikke-medikamentelle metoder.

Ansvarlig fiskehelsepersonell skal under avlusing avslutte behandlingen dersom det oppstår velferdsmessig uforsvarlige situasjoner.

Dersom fiskehelsepersonell ikke er tilstede ved avlusingen, må ansvarlig fiskehelsepersonell forsikre seg om at stedlig personell (medhjelper) har nødvendige forutsetninger til å gjennomføre avlusingen på forsvarlig vis, forstå situasjoner som er velferdsmessig uforsvarlig og da avslutte behandlingen.

Varslingsplikt

Dyrehelsepersonell og enhver annen har varslingsplikt til Mattilsynet dersom fisk utsettes for velferdsmessig uforsvarlig behandling.

Ved forøkt dødelighet skal oppdretter som gjennomfører behandlingen melde fra til Mattilsynet. Bruk skjematjenesten ved varsling.
 

Relevant regelverk
Dyrevelferdsloven §§ 5, 6, 8 og 9
Dyrehelsepersonelloven §§  15, 18 og 22
Matloven §§ 5, 8 og 19
Akvakulturdriftsforskriften §§ 5, 6 og 13
Forskrift om IK-Akvakultur §§ 4 og 5

Fant du det du lette etter?