Til hovedinnhold

Ending av helsesertifikatene som benyttes ved import av næringsmidler - endring av forordning (EU) 2020/2235

Publisert

10. januar 2024 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av næringsmidler og dyr fra tredjestater.

Forordning (EU) 2023/2744 gjør flere endringer til forordning (EU) 2020/2235, blant annet oppdateres regelverkshenvisninger. Endringene trådte i kraft med en gang.

Endingene som gjøres til forordning (EU) 2020/2235, ved forordning (EU) 2023/2744 er

 • endring i kontrollregelverket i forordning (EU) 2022/2292 om utfyllende bestemmelser om krav til import av næringsmidler og levende dyr til konsum, som krever en justering av de fleste sertifikatene,
 • endring i sertifikatene i vedlegg III, kap. 34 og 35, om melk og meieriprodukter, i forhold til hvilken type behandling disse produktene skal gjennomgå,
 • endring i boks 1.27 i alle sertifikatene i vedlegg III til rettsakten endres for å ta høyde for å gi en bedre beskrivelse av produktene i omfattet av sertifikatene. Videre er det gjort ytterligere presiseringer i fotnoten til boks I.27 for sertifikatene i vedlegg III, kap. 1, 2, 3 for å spisse hva som omfattes,
 • endringer til forordning (EU) 999/2001 angående krav knyttet til BSE, gjør det nødvendig å justere sertifikatene i vedlegg III, kap. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 50,
 • endring i sertifikatet i vedlegg III, kap. 13 om fjærkre for å ta høyde for endringer i art. 124 i forordning (EU) 2020/692 (tillatelse til å kjøre dyrene gjennom risikosoner på vei til slaktehus),
 • endring i sertifikatene i vedlegg III, kap. 25 og 26, om kjøttprodukter til konsum, for å ta høyde for art. 150 i forordning (EU) 2020/692 (klargjøring i angivelsen av hvor kjøttet kommer fra),
 • endring av sertifikatene i vedlegg III, kap. 28 og 31 om fisk og bløtdyr, for å ta høyde for endringer til art. 1(6), 166 og 167 i forordning (EU) 2020/692,
 • sertifikatene for sammensatte produkter i vedlegg III, kap. 50 og 52 er justert for å ta høyde for endringer i forordning (EU) 2020/692 om behandling av meieriprodukter i disse sammensatte produktene, samt at opprinnelsen til bestanddelene i de sammensatte produktene skal klargjøres i større grad,
 • noen av tollposisjonene i sertifikatene i vedlegg III, kap. 34, 35 og 36 (melk og meieriprodukter) fjernes da disse omfatter produkter av animalsk opprinnelse. Dette gjelder posisjonene 19.01 og 22.02,
 • sertifikatet for honning i vedlegg III, kap. 45 er endret for å ta høyde for at også produkter omfattet av tollposisjon 12.12 (pollen) er omfattet av sertifikatet,
 • det gjøres også noen redaksjonelle endringer (oppdatering av regelverkshenvisning) på alle sertifikatene i vedlegg III til rettsakten for å ta høyde for at direktiv 96/23/EF er opphevet og erstattet av forordning (EU) 2022/2292. Det er også gjort redaksjonelle endringer til selve grunnrettsakten, forordning (EU) 2020/2235, der art. 1, 2, 14, 16, 33 og den private attesten i vedlegg V endres for å ta høyde for endringer i regelverket som det er henvist til. Det samme gjelder for henvisningen til beslutning 2011/163/EU som er tatt inn i forordning (EU) 2021/405.

Det er også tatt med en overgangsperiode der man kan bruke de gamle utgavene av sertifikatene/erklæringen frem til 15. september 2024, så lenge de er utstedt senest 15. juni 2024.