Til hovudinnhald
Gå til forsiden

Dette ser vi etter på smilefjestilsyn 

Hvis du får tilsyn når du driver restaurant og kafe er det fire hovedområder som våre inspektører sjekker. Her får du informasjon om hvilke områder og hvordan Smilefjes-ordningen fungerer. 

Publisert

Smilefjes gjelder for serveringssteder som er allment tilgjengelige, tilbereder, serverer og omsetter mat til forbrukerne og er tilrettelagt og beregnet for at maten skal spises på stedet i permanente serveringsområder. Hovedsakelig gjelder dette restauranter, kafeer og liknende serveringssteder. 

Smilefjes gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

Tilsyn i 2022

I 2022 vil vi prioritere å føre tilsyn i nyetablerte virksomheter. Dernest vil vi føre tilsyn i serveringssteder hvor vi har fått bekymringsmeldinger, eller hvor vi ga karakteren strekmunn eller sur munn ved forrige ordinære tilsynsbesøk. Vi vil også tilstrebe å føre tilsyn i de sesongvirksomhetene som vi ikke rakk i 2021.

Der det er behov for å prioritere, kan de virksomhetene som har best tilsynshistorikk bli nedprioritert. Vi må regne med at det vil være lokale variasjoner for når tilsynet er i normal rute.

Dette ser vi etter

Når vi fra Mattilsynet kommer på tilsyn, har vi en felles mal, basert på fire hovedområder. Under de fire hovedområdene finnes det 25 kravpunkt som vi kan sjekke. Vi legger ikke opp til at vi kontrollerer hvert eneste kravpunkt ved hvert tilsyn, men vi sjekker minst ett fra hvert av hovedområdene under. Hvilket smilefjes du får, bestemmes av den dårligste karakteren gitt på de kontrollerte kravpunktene. 

Mattilsynets inspektører utfører tilsyn basert på disse fire hovedområdene: 

Rutiner og ledelse

 • Ansvaret til driftsansvarlige 
 • Meldeplikt for virksomheten 
 • Synlig rapport for smilefjes 
 • Internkontroll 
 • Farevurdering og styringstiltak 
 • Opplæring 
   

Lokaler og utstyr

 • Generelt, planløsning, standard og vedlikehold 
 • Lokaler – spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling 
 • Utstyr – renhold 
 • Håndtering av avfall 
 • Forebygge og bekjempe skadedyr 
 • Håndvask 
 • Personaltoaletter og garderobe 
   

Mathåndtering og tilberedning

 • Råvarer 
 • Vann og is 
 • Forurensningsfare 
 • Lagring 
 • Transport 
 • Personlig hygiene 
 • Kjølekjeden 
 • Varmebehandling 
 • Nedkjøling 
 • Tining 
   

Sporbarhet og merking

 • Sporbarhet 
 • Merking av allergeningredienser 

Se mer om kravene i veileder til smilefjesordningen (pdf) 

Engelsk versjon: Guidelines to Smiley inspections from The Norwegian Food Safety Authorithy

Plassering

Smilefjesrapporten skal plasseres slik at den er lett synlig og forbrukerne får informasjon før de velger om de vil spise på serveringsstedet. Smilefjesrapporten skal henges opp selv om serveringsstedet klager på resultatet av tilsynet eller ber om oppfølging.

Hvis du ikke henger opp smilefjesrapporten er dette å anse som et brudd på regelverket. Dette vil derfor medføre negative konsekvenser ved neste tilsyn. Hvis du mister rapporten, må du sørge for å få den erstattet. 

Publisering

Mattilsynet skal publisere tilsynsresultatene digitalt, innen fem virkedager etter gjennomført tilsyn. Smilefjes publiseres her.

Når du er uenig i resultatet eller retter opp feilene 

Etter at du har rettet opp i regelverksbruddet og Mattilsynet har mottatt beskjed om dette, har du rett på nytt tilsyn innen ti virkedager. Dersom Mattilsynet ikke overholder denne fristen kan du ta ned den gjeldene smilefjesrapporten, og Mattilsynet må fjerne den fra nettsidene. 

Regelverk

Smilefjesforskriften

§ 3.Smilefjesrapporten

Smilefjesrapporten er en standardisert skriftlig rapport som skal gi forbrukerne tilrettelagt informasjon, der resultatet av det gjennomførte tilsynet er uttrykt ved ett av tre mulige smilefjessymboler.

a) (smilefjes): Mattilsynet har ikke funnet brudd på regelverket eller har bare funnet bagatellmessige brudd på regelverket og påpekt dette.
b) (strekmunn): Mattilsynet har funnet brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak.
c) (sur munn): Mattilsynet har funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak.
Smilefjesrapporten inneholder i tillegg informasjon om hva som er kontrollert og hvilke funn som er gjort samt smilefjessymbolene fra inntil tre tidligere tilsyn.

Smilefjesrapporten kommer i tillegg til den ordinære tilsynsrapporten.