Tilsyn med vannverk i 2006

Publisert 25.05.2007     Sist endret 10.07.2007

- Det er ikke tilfredsstillende at Mattilsynet avdekket 943 avvik hos 202 vannverk. Det er videre bekymringsfullt at det er så vidt mange forskriftsbrudd hos vannverk som har godkjenning, sier Anders Prestegarden i Mattilsynet. De fleste forskriftsbruddene var imidlertid ikke så alvorlig at det forelå helserisiko ved konsum av drikkevannet.

Resultatvurderingen viste derfor at flertallet av vannverkene leverte vann av tilfredsstillende kvalitet til forbrukerne.

Feilene omfattet blant annet mangelfull hygienisk sikring og mangler ved internkontrollsystemet og beredskapsplaner. Flere vannverk hadde ikke godkjenning. Flest feil ble avdekket hos de mindre og mellomstore vannverkene.

Mattilsynet sjekket i alt 357 vannverk under kampanjen. Vannverkene ble valgt ut basert på en risikovurdering. Disse anleggene forsyner cirka 2,8 millioner forbrukere. Tilsynet ble gjennomført i form av forhåndsmeldte revisjoner ute på anleggene.

54 prosent mangler godkjenning

Data fra Mattilsynets drikkevannsregister viser at det fortsatt er 54 prosent av drikkevannsanleggene som mangler godkjenning.

- Mattilsynet fordrer at alle drikkevannsforsyninger som er i drift skal ha godkjenning. Vannverkseierne må ta sitt ansvar og sørge for at drikkevannsforsyningene oppfyller regelverkets minimumskrav. Forbrukerne har krav på trygt og godt drikkevann, sier Anders Prestegarden, regiondirektør på Mattilsynets regionkontor i Hedmark og Oppland.

Vannverkseierne er ansvarlig for helsemessig trygt drikkevann

Gjennom kampanjen har Mattilsynet tydeliggjort at det er vannverkseierne som har ansvaret for å skaffe abonnentene helsemessig trygt vann i tilstrekkelig mengde og med tilfredsstillende leveringssikkerhet.

Mattilsynet har gjort bransjeorganisasjonene som representerer vannverkseierne kjent med resultatene som framgår av kampanjens sluttrapport. Samtidig er det pekt på viktige forbedringsområder for vannverkene.

Mattilsynet har under denne kampanjen benyttet tilsynsmetoder og tilsynsverktøy som har bidratt til å gjøre Mattilsynet mer enhetlig. Alle distriktskontorer i Mattilsynet deltok i kampanjen.

Mattilsynet gjennomførte tilsynskampanjen i perioden oktober 2006 til mars 2007.

Sluttrapport - Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje på drikkevann 2006 

Fant du det du lette etter?