Eksport av fisk og fiskevarer til Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan

Publisert 24.01.2013     Sist endret 30.09.2016

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk, sjømat og fiskeprodukter til Russland og resten av den Eurasiske Økonomiske Union (EØU).

Status for markedsadgang

Russland: All import av fisk og fiskevarer (unntatt levende fisk og fiskefôr) fra Norge direkte til Russland er for tiden stanset av midlertidige importrestriksjoner. Ny informasjon vil bli gitt når markedssituasjonen endrer seg.

Resten av EØU: Den Russiske Veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor) har på sine internettsider en oversikt over bedrifter som kan eksportere til EØU. Produsenter som er merket grønn eller oransje kan levere sjømat til de andre landene i EØU; Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan. Noen av videreforedlingsbedriftene i landene har anledning til å sende videreforedlede varer produsert av råstoff fra enkelte godkjente norske produsenter inn til Russland.

Attester

Fisk og fiskevarer som skal eksporteres til landene i EØU, skal medfølges av original attest «1.1.15 EØU, sunnhetsattest, fisk og fiskevarer, russisk-engelsk, 2016-08». Les veiledning til utfylling av attesten. Merk at det bare kan være én produsent per attest. Ved eksportpartier som består av varer fra flere produsenter må det søkes om én attest per produsent.

Se mer detaljert informasjon om eksportdokumenter til landene i EØU.

Eksportdokumenter utstedes etter . Mattilsynet kan nekte å utstede eksportdokumenter dersom det avdekkes forhold som er avvikende fra krav i eksportdokumentene, eller andre forpliktelser Mattilsynet har overfor veterinærmyndighetene i EØUs medlemsland.

Samsvar mellom registrert informasjon, eksportdokumenter og eksportparti

Vær oppmerksom på at opplysninger som gis på sunnhetsattester må være i full overenstemmelse med både opplysningene på Rosselkhoznadzor sine lister og varenes merking. Avvik vil føre til at eksportpartiet blir stoppet på grensen og nektet import til EØU. Avviste partier må følge prosedyren for gjeninnførsel til EØS-området. Det er derfor viktig at produsentene har oppdaterte registreringer i Mattilsynets skjematjeneste.

Transitt/mellomlagring i EU før eksport til EØU

EØU krever at alle animalske varer som skal importeres ledsages av en original attest utstedt av myndigheter i opprinnelseslandet. Alle varer som mellomlagres i EU og tenkes eksportert til EØU må oppbevares på egne lager godkjent av myndighetene i EØU.

Attestasjon for slike eksportparti er utfordrende fordi sluttkunde ofte er ukjent og at eksportpartiet splittes opp til flere mindre parti etter mellomlagring utenfor Norge. I begge tilfeller kan ikke Mattilsynet utstede attester i henhold til sin policy som bygger på internasjonale prinsipper.

Transitt/mellomlagring i Litauen før eksport til Hviterussland

Litauen har inngått avtale med Hviterussland om en forenklet prosedyre for sertifisering av varer som eksporteres til Hviterussland fra Litauen, herunder også midlertidig lagrede fiskevarer fra Norge.

Dersom du har fiskevarer som skal til Litauen for mellomlagring før videresalg til et av landene i EØU skal du gjøre følgende:

  • Når mottaker i EØU er ukjent og partiet splittes i Litauen:
    Eksportattest fra Mattilsynet på formular 1.1.15 EØU, sunnhetsattest fisk og fiskevarer, russisk-engelsk, 2016-08. I felt «1.2» skrives «Lithuania for further sale to the Customs Union» og i feltet «Consignee» skrives godkjenningsnummer for lageret i Litauen hvor varene skal stå.  Når du har funnet en kunde og er klar for å eksportere varene til EØU, søker du myndighetene i Litauen (State Food and Veterinary Service) om en ny attest på et splittet vareparti. Både original ny attest fra litauiske myndigheter og kopi av originalattesten utstedt av Mattilsynet og verifisert av litauiske myndigheter må følge eksportpartiet inn i EØU.
  • Når partiet skal sendes til Hviterussland i sin helhet:
    Samme prosedyre som beskrevet i kulepunkt 1, men originalen av den norske attesten skal fremlegges sammen med den originalen av attesten fra Litauen.
  • Transitt via Litauen med bare transportbytte og ingen mellomlagring:
    Forutsetningen for dette er at varene ikke blir splittet og kun skal skifte transportmiddel. Varene skal ledsages av en original attest 1.1.15 EØU, sunnhetsattest fisk og fiskevarer, russisk-engelsk, 2016-08 utstedt av Mattilsynet med hviterussisk kunde som mottaker, og en transittattest utstedt av myndigheter i Litauen.
  • Direkte eksport av fiskevarer til EØU: Partiet skal ledsages av en original attest 1.1.15 EØU, sunnhetsattest fisk og fiskevarer, russisk-engelsk, 2016-08.

Dette er en løsning som skal fungere for eksport til Hviterussland via Litauen. Det er derimot ikke alltid den fungerer for andre Baltiske land og for eksport til for eksempel Kasakhstan hvis varepartiet transitteres gjennom Russland.

Registrering

For å kunne eksportere fisk og fiskevarer til landene i EØU, må produsenten være godkjent av veterinærtjenestene og stå på Rosselkhoznadzor sine offisielle lister over godkjente virksomheter.

Sjekk både engelsk og russisk versjon av listene, de kan være forskjellige:

Listene er delt inn i produktkategorier og styrer hvilke produsenter som kan få varer inn i EØU. For å komme inn på listene, må produsent i de fleste tilfeller inspiseres av veterinærtjenestene i EØU.

EØUs regelverk

En forutsetning for at en produsent kan bli godkjent for import er at EØUs forskrifter på området følges, og at det kan dokumenteres at nødvendige tilpasninger er gjort i produksjonen for å etterleve disse.

Sjømatnæringens bransjeorganisasjoner har utarbeidet to bransjeretningslinjer for produsenter som ønsker å produsere fisk og fiskevarer for eksport til EØU; én for laks og ørret og én for pelagisk fisk. Produsentene bekrefter med egenerklæring at bransjeretningslinjene overholdes, og Norges Sjømatråd holder oversikt over hvilke laksefiskprodusenter og pelagiske produsenter som har levert egenerklæringer.

Det er ikke utarbeidet tilsvarende bransjeretningslinjer for andre segmenter av næringen. Hver av disse produsentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i regelverket til EØU, og dokumentere overfor Mattilsynet at EØUs krav overholdes i produksjonen.

Les mer om godkjenning for eksport til EØU.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Spørsmål om eksportdokumenter: Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål om registrering og godkjenning av produsenter: Det kontoret som fører tilsyn med produsenten, tlf. 22 40 00 00


Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Spørsmål om eksportdokumenter: Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål om registrering og godkjenning av produsenter: Det kontoret som fører tilsyn med produsenten, tlf. 22 40 00 00