Eksport av fisk og sjømat til Brasil


Publisert 03.07.2014 | Sist endret 05.12.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk, sjømat og fiskeriprodukter til Brasil.

Vær oppmerksom på

Alle produsenter som ønsker å eksportere fisk og fiskevarer til Brasil må være godkjent av myndighetene i Brasil (DIPOA). Det er eksportørens ansvar å sikre at produsenten er godkjent, og at handelsvaren med tilhørende etiketter er registrert i PGA SIGSIF (the Agricultural Management Platform) før varene sendes. All eksport skjer på eget ansvar.

Registering

Mattilsynet vil sende liste over godkjente virksomheter til Brasil 4 ganger i året. I utgangspunktet er alle norske produsenter som er godkjent av Mattilsynet også godkjent for eksport til Brasil.

DIPOA har derimot anmodet om en prosedyreendring ved oversending av listen for å effektivisere saksbehandlingen. For å avgrense antallet produsenter til de som faktisk handler, eller ønsker å handle med Brasil, vil Mattilsynet kun oversende liste over de produsentene som er godkjent i Brasil med registrerte produkter og etiketter i PGA SIGSIF, samt listeføring av de produsentene som planlegger å handle med Brasil.

Norges sjømatråd bistår Mattilsynet med å innhente informasjon fra næringen – informasjon som vil ligge til grunn for listen som Mattilsynet oversender til DIPOA.

Mattilsynet henviser til Norges sjømatråd: Markedsadgang Brasil for ytterligere beskrivelse av prosessen for innhenting av informasjon.

Listeføring

Listen Mattilsynet sender over er bakgrunnsinformasjon til DIPOA for videre registrering av produsentens handelsvarer og etiketter i PGA SIGSIF. I tillegg vil helseattesten verifisere at hvert enkelt eksportparti er godkjent for eksport.

Listen over godkjente produsenter inkluderer adressen virksomheten er oppført med i MATS skjematjentester. Det er også denne adressen som vil vises til på helseattesten. Dette legger derfor føringer på virksomhetene med hensyn til godkjenning av etiketter. Dersom det er diskrepans mellom oppført adresse og etikett må produsent selv sørge for å oppdatere etiketten i PGA SIGSIF.

Mattilsynet råder alle produsenter som allerede er godkjent til å undersøke hvilken adresse de er godkjent med i Brasil slik at adressen stemmer overens med godkjent etikett. Dersom det er en diskrepans rådes dere til å endre etiketten før dere sender varer til Brasil. Om ikke kan dere få problemer med importlisens.

PGA SIGSIF - Elektronisk produkt- og merkeregistrering

Se Sjømatrådet sine nettsider for mer informasjon om PGA SIGSIF og registering av produkter og etiketter.

Mattilsynet skal ikke signere på eller godkjenne søknadene i PGA SIGSIF.

Eventuelle tekniske utfordringer næringen møter med registreringen må forsøkes løst av virksomhetene selv eller med hjelp fra importør og/eller agent. Mattilsynet har lite kunnskap om selve registreringsprosessen.

Godkjente virksomheter

Godkjente virksomheter for fisk og fiskeprodukter publiseres på DIPOA sin nettside. Informasjonen tilgjengelig i listen er svært begrenset og er basert på listen som Mattilsynet oversender til Brasil og ikke på de virksomhetene som faktisk har registrert produktgodkjenninger i PGA SIGSIF.

Attester

For eksport av fisk og fiskevarer til Brasil brukes kun følgende helseattester:

Det kreves egenerklæring for produktgodkjenningen ved eksport til Brasil. Egenerklæringen skal sendes inn sammen med rekvisisjon i forkant av attestsøknad.

  • 1.3.272 Brasil, egenerklæring for fisk og fiskevarer til Brasil (iverksettes 1.1.2017)

Eksport av oppdrettsfisk:

Eksport av villfisk:

Veiledere:

Attesten utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Mattilsynet arbeider med oppdatering/nye helsesertifikater slik at eksport av reker, rogn og kaviar, laks (filet og lever) og fiskeolje/fiskemel til NHC kan iverksettes innen kort tid.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?