Faktaartikkel

Produksjon og eksport av fryst rund notsei

Publisert 20.06.2019     Sist endret 20.06.2019

Innfrysing av rund notsei er tillatt til markeder utenfor EØS hvor omsetning av slike produkter er tillatt. Dispensasjon gitt i 2018 er erstattet av nytt regelverk om produksjon og eksport av næringsmidler på særskilte vilkår.

Produksjon og eksport av fryst rundt notsei er ikke i tråd med fiskekvalitetsforskriften. Det er allikevel lov å produsere og eksportere rundfrossen notsei hvis vilkårene i  forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår.

Blant annet må næringsmidlet (her rundfrossen notsei) være tillatt å omsette i det aktuelle importlandet, og melding om slik produksjon og eksport må sendes til Mattilsynet. Det stilles også krav om adskilt produksjon og merking av slike varer.

Omsetning av slik rundfrossen notsei er ikke tillatt innenfor EØS-området.

Betydning for fartøy og mottak

Fartøy som fisker notsei må nå før fangst ha avklart om virksomhet på land kan produsere og eksportere fisken i tråd med vilkårene i den nye forskriften.

For virksomhet på land betyr dette at en må forsikre seg om at varen er lovlig å omsette i aktuelt importland (utenfor EØS). Virksomhet skal melde slik produksjon og omsetning til Mattilsynet på fastsatt skjema.  

Oppfølging 2019

Mattilsynet håndterer overgangen fra dispensasjon til ny forskrift ved at sei som allerede er frosset inn og lagret med bakgrunn i dispensasjonens vilkår kan omsettes til land utenfor EØS som opprinnelig forutsatt. Helsesertifikat kan utstedes som vanlig.

For notsei som er fanget etter 1. juli 2019 må virksomheter som ønsker å rundfryse og eksportere denne, melde denne produksjonen til Mattilsynet, i tråd med vilkår i forskrift om næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS. Ved utstedelse av helsesertifikater for aktuelle vareparti, kan det ikke benyttes sertifikater som attesterer for at krav i fiskekvalitetsforskriften er oppfylt.

Når Mattilsynet har mottatt meldingen, vurderer vi om og når vi skal føres tilsyn med produksjonen og eksporten av ikke-konforme varer. Da vil Mattilsynet vurdere om virksomhetene kan dokumentere og har rutiner som er i tråd med regelverket.

Ved utstedelse av helsesertifikater for aktuelle vareparti, kan det ikke benyttes sertifikater som attesterer for at krav i fiskekvalitetsforskriften er oppfylt.

Fant du det du lette etter?