Endringer i forordningen som regulerer reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan

Publisert 24.11.2017     Sist endret 31.01.2018

På grunn av en videre forbedring i situasjonen i Japan vedrørende radioaktivitet i produkter etter ulykken ved Fukushima atomanlegg, har EU justert importreglene vedrørende produkter fra Japan.

Dette følger av forordning (EU) 2017/2058 som nå er gjennomført i norsk rett. Forordningen endrer den eksisterende reguleringen på dette området, forordning (EU) 2016/6, og presiserer og klargjør elementer i regelverket om kontroll av produkter fra Japan ved import til EU/EØS.

Endringer som gjennomføres:

 • Området Akita tas ut av oversikten over berørte områder i Japan (vedlegg II)
 • Ris og avledede produkter tas ut av opplistingen i vedlegg II, og er ikke lenger omfattet av dette regelverket
 • Et varenummer for kakiplomme fjernes
 • En justering av de berørte områdene og hvilke produkter som kommer fra disse
 • Opplisting av hvilke produkter som er omfattet av kontrollregimet
 • Noen arter med fisk unntas fra regelverket. Dette gjelder Japanese amberjack (Seriola quinqueradiata), Yellowtail amberjack (Seriola lalandi), Greater amberjack (Seriola dumerili), Japanese seabream (Pagrus major), White trevally (Pseudocaranx dentax), Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis), Pacific chub mackerel (Scomber japonicus)
 • Presisering om at det i erklæringen for forsendelser som sendes fra et berørt område uten å ha sitt opprinnelse i området, må bekreftes at forsendelsen ikke har vært utsatt for radioaktivitet under transport eller behandling (art. 5 (3)(c))
 • Presisering om at forsendelser med fisk og fiskeprodukter fanget/høstet i farvannet utenfor berørte områder skal følges av en analyserapport, uavhengig av hvor denne fangsten blir landet (art. 5 (4))

Det er også gitt en overgangsbestemmelse der forsendelser som oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/6 og som er sendt fra Japan før 1. desember 2017 kan fortsatt importeres til EØS etter de gamle reglene i 2016/6.

Hovedprinsippene for kontroll av produkter fra Japan på grunn av radioaktivitet (forordning (EU) 2016/6, som endret ved forordning (EU) 2017/2058), er:

 • etter art. 5 (1) skal alle produkter nevnt i vedlegg II, uansett hvor de kommer fra i Japan, gjennom grensekontroll ved import til EU/EØS. Dette gjelder produktene sopp, fisk og fiskeprodukter (med unntak), soyabønner, japansk pestrot (fuki) (petasites japonica), spiselige deler av Aralia sp., bambusskudd (phyllostacys pubescens), einstape (pteridium aquilinum), koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides), japansk blomsterbreine (osmunda japonica), strutsevinge (matteuccia struthioptheris), kakiplomme (diospyros sp.)
 • forsendelsene med nevnte produkter fra Japan skal følges av et innførselsdokument (CED/CVED) og en erklæring som bekrefter fraværet av radioaktivitet
 • alle de nevnte produktene skal gjennom en dokumentkontroll. Videre skal de gjennom en stikkprøvekontroll, uten angitt frekvens, ved import til EU/EØS
 • forsendelsene skal forhåndsmeldes senest to arbeidsdager før ankomst
 • de nevnte produktene fra berørte områder i Japan (vedlegg II) skal også gjennom en kontroll før de forlater Japan og følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av radioaktivitet
 • de berørte områdene i Japan, i henhold til vedlegg II, er:

   
  Bokstav A:Fukushima
  Bokstav B:Miyagi
  Bokstav C:Nagano
  Bokstav D:Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba og Iwate
  Bokstav E:Yamanashi, Yamagata, Shizuoka og Niigata
  Bokstav F:Produkter som inneholder mer enn 50 % av produkter omfattet av bokstavene a-e

Forskrift om endringen av forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan, som er den norske gjennomføringen av rettsakten, ble fastsatt 24. november 2017.

Endringsforskriften trer i kraft 1. desember 2017.

Ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om opphevelsen av nevnte forskrift.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport import. Tlf: 22 77 83 02


Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport import. Tlf: 22 77 83 02