Spørsmål og svar

Mattilsynets bruk av viltkontrollsteder opphører - hva innebærer endringen?

Publisert 25.09.2020     Sist endret 22.12.2021

Hvordan kan viltlevende storvilt kontrolleres og omsettes etter at viltkontrollstedene er lagt ned?

  • Viltet leveres til et godkjent viltbehandlingsanlegg der Mattilsynet påfører godkjent viltkjøtt et ovalt stempelmerke. Viltkjøttet kan deretter omsettes i hele EU/EØS-området. Denne kontrollen skjer med eller uten innledende undersøkelser gjort av «kompetent jeger». I tilfeller der erklæring fra kompetent jeger mangler skal innmaten følge med, dvs. hjerte, lunge, lever, nyrer, milt og hode (unntatt støttenner, gevirer og horn).
  • Viltet blir undersøkt av en kompetent jeger etter felling. Dersom dyret virket normalt og friskt før fellingen, det ikke observeres noe unormalt ved undersøkelsen og det ikke er mistanke om miljøforurensning, festes en nummerert erklæring på skrotten som fastslår dette. Skrotten kan deretter omsettes til privatpersoner eller detaljist i Norge som deretter omsetter til sluttforbruker. Viltet blir da ikke stempelmerket.
  • Viltet omsettes direkte fra jeger til privatpersoner uten offentlig kjøttkontroll eller undersøkelse av kompetent jeger. Det gjelder kun tilfeldig salg av kjøtt.

Trafikkskadet vilt

Endring av animaliehygieneforskriften, viltkontrollsteder fjernes trer i kraft 1. juli 2022. Fra og med 1. juli 2022 vil kommuner ikke lengre kunne bruke viltkontrollsteder for kjøttkontroll av trafikkskadet vilt. Offentlig kjøttkontroll kan da kun skje på godkjent viltbehandlingsanlegg. Hver enkelt kommune har ansvar for å finne en løsning for håndtering av trafikkskadet vilt.

I dag kontroller Mattilsynet vilt på viltbehandlingsanlegg til et gebyr på 165 kr per dyr inkludert medgått reise- og overtid. Gebyrforskriften, som fastsetter gebyret, er under endring. Det er ikke fastsatt når forskriften skal endres og hva det nye gebyret for kjøttkontroll av viltlevende vilt blir.

Mulighet for oppgradering av viltkontrollsteder til viltbehandlingsanlegg

Enkelte viltkontrollsteder som er godt utstyrte, vil kunne bli godkjent som viltbehandlingsanlegg uten større oppgraderinger. Vi oppfordrer eiere av disse viltkontrollstedene til å søke godkjenning som viltbehandlingsanlegg, tilpasset deres omfang. Det vil gi kommunene mulighet til å leie lokalene for kontroll av for eksempel trafikkskadet vilt. Godkjenningsprosessen håndteres av det lokale Mattilsynet.

Hva skal til for at ditt viltkontrollsted skal bli godkjent som viltbehandlingsanlegg?

Ditt lokale Mattilsyn har kunnskap om forholdene i din virksomhet og det er de som kan veilede deg i hva som skal til for at din virksomhet skal kunne bli godkjent som et viltbehandlingsanlegg. Regelverket (forordning (EF) nr.  853/2004, artikkel 4) sier at virksomheter som skal produsere animalske produkter skal oppfylle de relevante kravene i næringsmiddelhygieneforskriften (forordning (EF) nr. 852/2004), kravene i vedlegg II og III i animaliehygieneforskriften (forordning (EF) nr. 853/2004) og andre relevant krav i næringsmiddelregelverket. Svenske Livsmedelsverket har en veileder som utdyper disse kravene litt mer og som eventuelt kan være til hjelp.

Se også PowerPoint-presentasjonen som har blitt vist på Skogkurs sine webinarer

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer