Generelle krav og betingelser ved bruk av påstander

Publisert 28.09.2012     Sist endret 26.05.2015

Påstandsforordningen inneholder flere generelle bestemmelser som må være oppfylt for at påstander skal kunne benyttes. Det er knyttet spesifikke krav til innhold og bruksbetingelser for enhver tillatt ernæringspåstand eller godkjent helsepåstand.

Nedenfor presenteres tre viktige grupper av krav som må oppfylles for at påstander skal kunne benyttes. Utdypende informasjon finnes i  veilederen til regelverket for ernærings- og helsepåstander. Ved bruk av påstander er virksomhetene selv ansvarlige for at alle relevante bestemmelser i påstandsforordningen er oppfylt. For ernæringspåstandene gjelder dette også bestemmelsene i vedlegget til forordningen. For helsepåstandene må alle bestemmelser i den forordningen som godkjenner påstanden også være oppfylt.  

Generelle krav til merking, markedsføring og annen presentasjon

Felles for bruk av alle ernærings- og helsepåstander er at merking, markedsføring og annen presentasjon av næringsmiddelet ikke skal villede eller lure forbrukeren. Dette er gjengitt i forordningens artikkel 3 og innebærer at påstandene ikke skal:

 • være uriktige, tvetydige eller villedende
 • reise tvil om andre næringsmidlers trygghet og/eller ernæringsmessige tilstrekkelighet
 • oppmuntre til eller overse overforbruk av et næringsmiddel
 • angi, antyde eller gi inntrykk av at et balansert og variert kosthold generelt ikke kan gi tilstrekkelige mengder næringsstoffer
 • vise til forandringer i kroppsfunksjoner som kan gi opphav til eller utnytte frykt hos forbrukeren, enten i teksten eller gjennom bilder, grafikk eller symboler.

Generelle krav til næringsmiddelets sammensetning

Ernærings- og helsepåstandene er videre bare tillatt å bruke om et næringsmiddel dersom følgende krav til innhold og sammensetning gjengitt i forordningens artikkel 5 er oppfylt:

 • forekomsten, fraværet eller det reduserte innholdet av det næringsstoffet påstanden relateres til, har en positiv ernæringsmessig eller fysiologisk effekt som er dokumentert gjennom allment anerkjente vitenskapelig bevis
 • næringsstoffet forekommer i den betydelige mengden, eller den reduserte mengden i produktet som vil frambringe den påståtte effekten
 • næringsstoffet foreligger i en form som kroppen kan utnytte
 • mengden av produktet som kan antas å bli konsumert, inneholder en betydelig mengde av næringsstoffet påstanden relateres til.

Kravene i forordningens artikkel 3 og artikkel 5 knytter også opp til matinformasjonsforordningen artikkel 7 om god opplysningspraksis som sier at merkingen ikke skal villede kjøper med hensyn til næringsmidlets egenskaper, særlig med hensyn til dets art, identitet, kvalitet, sammensetning, mengde, holdbarhet, opphavssted, fremstillings- eller produksjonsmåte samt ved at næringsmiddelet tillegges virkninger eller egenskaper det ikke har.

Les mer om god opplysningspraksis og villedning på temasiden for Generelle krav til merking av mat

Bruksbetingelser

De tillatte ernæringspåstandene og godkjente helsepåstandene kan bare brukes dersom næringsmiddelet overholder de betingelsene for bruk som ble fastsatt samtidig som godkjenningen ble gitt.

Betingelsene for hver enkelt ernæringspåstand framgår i tilknytning til hver enkelt påstand listet i vedlegget til forordningen. Betingelsene framgår også av EU-kommisjonens register for tillatte ernæringspåstander.

Betingelsene for hver enkelt helsepåstand framgår både av EU-kommisjonens register for godkjente helsepåstander og av den spesifikke forordningen som tillater påstanden.

Regelverkshenvisning

 • Forordningens artikkel 3 og artikkel 5 gir bestemmelsene som er omtalt i denne artikkelen
 • Tillatte ernæringspåstander med bruksbetingelser gis i forordningens vedlegg
 • Godkjente helsepåstander med bruksbetingelser gis i EU-kommisjonens register

Tillatte ernæringspåstander

Godkjente og avslåtte helsepåstander

Fant du det du lette etter?