Hvor mye kan det avvikes fra den eksakte ordlyden i en tillatt ernæringspåstand eller en godkjent helsepåstand?

Publisert 09.01.2013     Sist endret 02.07.2013

I kommentar til de ulike ernæringspåstandene gjengitt i påstandsforordningen slik den er innlemmet i Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler står det «…, og enhver annen påstand som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren». Dette innebærer at det tillates en viss fleksibilitet i formuleringen av påstanden tillates.

Det er viktig at en omskriving av den tillatte ernæringspåstanden eller den godkjente helsepåstanden ikke medfører en endring i påstandens meningsinnhold, og at den er formulert på en slik måte at «gjennomsnittsforbrukeren kan forventes å forstå de gunstige virkningene slik de utrykkes i påstanden». Fra EU-kommisjonens side, er det også uttrykt en klar oppfordring til at man legger seg så tett opp til den godkjente helsepåstanden som mulig.

Norske oversettelser vil bli gitt etter hvert som forordningene som vedtar de ulike påstandene blir implementert i norsk rett.

Representanter fra 17 medlemsland har utarbeidet allmenne prinsipper om hvor stor grad av fleksibilitet i formuleringen av påstander som aksepteres. Les den norske oversettelsen av dokumentet Generelle prinsipper for fleksibilitet av ordlyd ved bruk av påstander.

Fant du det du lette etter?