Overgangsordninger etter påstandsforordningen

Publisert 14.01.2013     Sist endret 28.05.2013

Nedenfor følger en kort oversikt over bestemmelser som foreløpig ikke er gjort gjeldende og hvordan din virksomhet skal forholde seg til dette i perioden frem til regelverket trer i kraft.

I regelverket om ernærings- og helsepåstander er ikke alle bestemmelsene gjort gjeldende ennå. Det blir derfor fortløpende endringer i regelverket for hver bestemmelse.

De generelle overgangsbestemmelsene gis i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander. Overgangsordningene for bruken av påstander gjelder på samme måte i Norge som i EU-landene.

1. Ernæringsprofiler

Foreløpig ikke aktuelle ved bruk av ernærings- og helsepåstander. Vil først måtte oppfylles to år etter at de fastsettes. Vi vet ikke når fastsettelse vil skje, og det er foreløpig ikke nødvendig å ta hensyn til disse.

Les mer om ernæringsprofiler her 

2. Varemerke og handelsbetegnelse som kan oppfattes som en ernærings- eller helsepåstand

Har varemerket eller handelsbetegnelsen vært i bruk før 1. januar 2005?

Nei: Må oppfylle artikkel 1(3) – det vil si at varemerket/handelsbetegnelsen må følges av en relatert ernærings- eller helsepåstand som er i samsvar med påstandsforordningen. Det vil da være eventuelle overgangsregler for de aktuelle «følgepåstandene» som vil gjelde.

Ja: Artikkel 1(3) må ikke oppfylles før 19. januar 2022. Men du må vurdere om bruken av varemerket og handelsbetegnelsen er i samsvar med nasjonal forvaltningspraksis ut i fra villedningsprinsippet. Overgangsregelen skal ikke føre til en utvidet adgang til å bruke varemerker og handelsbetegnelser sammenlignet med tidligere nasjonal praksis.

Fantasinavn er omfattet av artikkel 1(3), men det er ingen overgangsregler for dette.

3. Helsepåstander

Helsepåstander 
Hva slags påstand gjelder det?Svar
Art 14(1)(a)
Reduksjon av risiko for sykdom

Skal ikke ha vært i bruk tidligere som helsepåstand og trenger derfor ingen overgangsordning.

Art 14(1)(b)
Barns utvikling og helse

Er påstanden(e) søkt om før 19. januar 2008? (vil fremgå av EFSAs Register of questions.)

Nei: Må være godkjent i EU (fremgår av EUs register over ernærings og helsepåstander). Se også oversikt for de rettsaktene som er implementert i Norge.

Ja: Avgjørelse tatt på EU-nivå, da enten avslag med seks måneders frist for å ta ut av bruk, eller innvilgelse (fremgår av EU-kommisjonens register). Se også oversikt for de rettsaktene som er implementert i Norge.

Det er lite sannsynlig at det fortsatt finnes søknader fra før 19. januar 2008 hvor beslutning ennå ikke er tatt, men hvis de finnes, kan slike påstander benyttes uten godkjenning dersom de er i samsvar med de øvrige bestemmelsene i forordningen. De generelle vilkårene i art. 3, art. 5 og krav til vitenskapelig dokumentasjon i art. 6 er da viktige.

Art 13 (1) (b) og (c)
Påstander med henvisning til psykologiske og adferdsmessige funksjoner
og påstander med henvisninger til slankende virkning.

Er påstanden(e) meldt inn før 19. januar 2008? (vil fremgå av EFSAs Register of questions).

Nei: Må være godkjent i EU etter søknad fra virksomhetene (art. 13(5)). Eventuell godkjenning fremgår av EUs register over ernærings og helsepåstander. Se også oversikt for de rettsaktene som er implementert i Norge.

Ja: Avgjørelse er ikke tatt ennå, påstanden(e) kan benyttes dersom de er i samsvar med de øvrige bestemmelsene (unntatt godkjenningsplikten) i forordningen, de generelle vilkårene i art. 3, art. 5 og krav til vitenskapelig dokumentasjon i art. 6 er da viktige. Det er ingen automatikk i at en innmeldt påstand er akseptabel å bruke. Dette må vurderes nasjonalt.

Avgjørelse tatt på EU-nivå. Påstanden(e) kommer da enten på listen over godkjente helsepåstander eller blir ikke godkjent og får 6 måneders frist for å tas ut av bruk. Avgjørelsen må også implementeres i norsk regelverk før den kan legges til grunn i Norge.
 

Art 13 (1) (a)
«Funksjonspåstander»

De fleste av denne type påstander er nå ferdigbehandlet i EU og kan ikke brukes uten godkjenning etter 14. desember 2012.

Første del av listen over godkjente helsepåstander ble implementert i Norge 4. februar 2013. Kravet om godkjenning av helsepåstander i artikkel 10(1) trådte da også kraft for disse helsepåstandene.

Planteingredienser/-stoffer og enkelte andre stoffer
Godkjenningsplikten gjelder ennå ikke for innmeldte påstander for urter/planter og de andre innmeldte påstandene som ikke er ferdigbehandlet. Disse kan benyttes dersom de er i samsvar med de øvrige bestemmelsene (unntatt godkjenningsplikten) i forordningen, de generelle vilkårene i art. 3, art. 5 og krav til vitenskapelig dokumentasjon i art. 6 er da viktige. Det er ingen automatikk i at en påstand som er meldt inn er akseptabel å bruke. Dette må vurderes nasjonalt.

De påstandene som er innmeldt men ennå ikke er vurdert av EFSA, vil etter at de er ferdigbehandlet enten komme på listen over godkjente helsepåstander eller ikke bli godkjent og listes opp i EUs register over ernærings og helsepåstander. Avgjørelsene må også implementeres i norsk regelverk før de kan legges til grunn i Norge.

 

4. Nasjonal forvaltning i overgangsperioden

Overgangsordningene medfører at enkelte helsepåstander i en overgangsperiode fortsatt kan benyttes uten godkjenning. Dette forutsetter at de er i samsvar med de øvrige bestemmelsene i påstandsforordningen, først og fremst de generelle vilkårene i art. 3, art. 5 og krav til vitenskapelig dokumentasjon i art. 6. Det vil være opp til det enkelte land å fortolke og anvende disse bestemmelsene i overgangsperioden.

I Norge vil den såkalte Syse-lista fortsatt kunne ha betydning for vurdering av helsepåstander i denne perioden. Les mer om dette i artikkelen  Forsinket implementering av EU- forordninger og om dokumentasjonskrav i artikkelen Krav til dokumentasjon for visse helsepåstander i en overgangsperiode.

Se også veilederen til regelverket for ernærings- og helsepåstander.

Fant du det du lette etter?