Mattilsynets innstilling etter høring av forslag om opphevelse og revisjon av fem særnorske kvalitetsforskrifter

Publisert 26.09.2014     Sist endret 26.09.2014

I forbindelse med forslaget om opphevelse og revisjon av melkevareforskriften, osteforskriften, smørforskriften, spiseisforskriften og vegetabilieforskriften har Mattilsynet nå sendt sin innstilling etter høringen til Landbruks- og matdepartementet

På bakgrunn av høringen fant Mattilsynet ikke grunn til å endre ved grunnprinsippene i de forslagene som ble sendt på høring.

Spiseisforskriften og vegetabilieforskriften foreslås derfor opphevet i sin helhet, og ingen av de konkrete bestemmelsene fra disse forskriftene foreslås videreført.

Melkevareforskriften, osteforskriften og smørforskriften foreslås opphevet slik de ser ut i dag, men de mest overordnede kvalitetsbestemmelsene om disse produktene foreslås videreført i revidert form i en ny forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter. Vi foreslår imidlertid at forskriftsutkastet justeres på enkelte punkter, både på bakgrunn av merknader fra høringsinstansene og ut fra egne vurderinger.

Enklere regelverk

Mattilsynet har både i forslaget som ble sendt på høring og i vurderingene i innstillingen etter høring, lagt stor vekt på målsetningen om et enklere og mindre omfattende regelverk for alle brukerne av regelverket (forbrukerne, virksomhetene og myndighetene).

Mattilsynet mener at målsetningen om et enklere regelverk kan nås ved at spesialbestemmelser som bare gjelder for særskilte produkter eller produktgrupper («kvalitetsbestemmelser»), oppheves. Begrunnelsen for dette er at bestemmelsene i øvrig relevant og mer generelt næringsmiddelregelverk i tilstrekkelig grad vil regulere de aktuelle forholdene på en mer hensiktsmessig måte dersom spesialbestemmelsene oppheves.

Mattilsynet mener at både hensynet til forbrukerne, hensynet til redelig konkurranse mellom virksomhetene og virksomhetenes muligheter for produktutvikling og hensynet til et enklere og mindre omfattende regelverk, i de fleste sammenhenger trekker i samme retning for valg av løsning for revisjonsarbeidet.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Knut Nordviken, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret, tlf: 23 21 65 52


Kontaktinformasjon

Knut Nordviken, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret, tlf: 23 21 65 52