Oppdrettet laks og regnbueørret fritatt fra frysekrav

Publisert 03.01.2018     Sist endret 03.01.2018

Oppdrettet atlantisk laks og regnbueørret er fritatt fra krav om frysing når fisken skal spises rå eller nesten rå. Fritaket gjelder til 31. desember 2020.

Det er klart etter at Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 20. desember 2017 fastsatte endring i animaliehygieneforskriften.

De nye reglene er en formalisering av norsk praksis som fritar oppdrettet atlantisk laks fôret på tørrfôr fra krav om frysing. Samtidig unntas også oppdrettet regnbueørret fra frysekravet basert på rapport fra NIFES (nå Havforskningsinstituttet) i 2017.

Forutsetninger for fritak fra krav om frysing

Frysefritaket er gitt utfra visse forutsetninger:

  • fisken må være oppdrettet på tørrfor gjennom hele livssyklusen
  • driftsansvarlig må kontinuerlig vurdere og ha rutiner som sikrer at produksjonsforholdene ved anlegget tilsier at parasitter ikke utgjør en fare for mattrygghet
  • driftsansvarlig må straks melde endringer i produksjonsforholdene som har betydning for fravær av parasitter til Mattilsynet

Vurderinger og rutiner bør inkludere forhold som er kjent fra vitenskapelige rapporter slik som årstid, ulike områder i landet, hav kontra fjord, bruk av leppefisk, forekomst av sjøpattedyr m.v. Egen prøvetaking kan også inkluderes i slike rutiner.

Meldeplikt ved funn av parasitter

Alle funn av parasitter i fisk som skal spises rå eller nesten rå skal straks meldes til Mattilsynet. Dette gjelder både funn av døde og av levedyktige parasitter, uavhengig av art, siden begge deler kan gi informasjon om eventuell forekomst av parasitter i oppdrettet fisk.

Det er driftsansvarlige for akvakulturanlegget og virksomheter som senere håndterer fiskerivarer som har meldeplikt.

Tidsbegrensning av frysefritak

Fritak fra krav om frysing gjelder til 31. desember 2020.

En eventuell forlengelse av frysefritaket etter dette avhenger av dokumentasjon næringen kan framlegge i form av et generisk prøvetakingsprogram eller lignende. EUs veiledningsdokument om muligheten til å gi slikt frysefritak, omtaler prøvetakingsprogram for å sikre kunnskapsgrunnlaget som ligger bak et frysefritak. Se nærmere spesifisering og anbefaling i Høringsbrev: Forslag til endring av animaliehygieneforskriften.

Det er ikke gitt fritak fra krav om frysing av andre oppdrettede arter som skal spises rå eller nesten rå. Fritak for andre arter kan gis hvis tilstrekkelig dokumentasjon framlegges.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, 22 77 86 42


Kontaktinformasjon

Marit Fallebø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, 22 77 86 42