Endringer i næringsmiddelhygieneforskriften og animaliekontrollforskriften


Publisert 16.06.2016 | Sist endret 16.08.2016

EU har vedtatt en rettsakt (kommisjonsforordning (EU) 2015/2285 av 8. desember 2015) om endring av kriterier for klassifisering av produksjonsområder og sluttproduktkontroll for levende toskallede bløtdyr, levende pigghuder, levende kappedyr og levende sjøsnegler. Kriteriene er basert på analyseresultater for E.coli, en indikator for fekal forurensing.

Siden dette går etter den såkalte hurtigprosedyren, utarbeider Mattilsynet de norske forskriftsendringene etter at denne høringen er avsluttet. Høringsfristen er på 6 uker.

Formålet med endringene er å tilpasse regelverket slik at det blir mer i overensstemmelse med gjeldende praksis i EU, samt at EUs regelverk harmoniserer bedre med standard utarbeidet av Codex Alimentarius.

Mattilsynet vurderer det slik at i praksis vil endringen ikke medføre et krav om økt antall prøver eller bruk av mer ressurser. Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. Vi anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel og at endringen ikke vil svekke mattryggheten.

De norske forskriftsendringene vil gjelde fra 1. januar 2017.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring om metoder for prøvetaking av E.coli i muslinger m.v.

 

Høringsfrist: 28.07.2016

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 01.07.2016
Nærings- og fiskeridepartementet 29.06.2016
Fiskeridirektoratet 01.07.2016

 05.08.2016

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Solbjørg Hogstad, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 44