Trenger mer kunnskap om mulige helsefarer ved tang og tare


Publisert 30.06.2016 | Sist endret 30.06.2016

Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og fôr eller som tilsetning til blant annet kosmetikk og gjødsel. Samtidig er det mangel på kunnskap om stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen.

Mattilsynet ser at det er viktig å utnytte ressursene i havet for å sikre fremtidig mat og fôrproduksjon. Det er imidlertid avgjørende at dette gjøres med basis i god kunnskap om helsefordeler og helserisikoen ved bruk av tang og tare. Denne kunnskapen er per i dag ikke på plass.

Ny rapport fra NIFES

For å få økt kunnskap ga Mattilsynet Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i oppdrag å gå gjennom aktuell litteratur om tang og tare for å identifisere de viktigste stoffene som kan ha negativ effekt på folkehelsen og dyrehelsen – med vekt på viktigste artene i norske farvann som er aktuelle til bruk i mat og fôr.

Hovedkonklusjonene fra NIFES er at det er behov for mer kunnskap på området. De viktigste risikostoffene i norsk tang og tare ser ut til å være tungmetallet kadmium, uorganisk arsen og jod. Høye konsentrasjoner av uorganisk arsen og kadmium kan sette begrensninger for bruk av tang og tare til bruk i mat og i fôr. Høyt jodinnhold, spesielt i brunalger, kan også begrense mengden man kan benytte i mat.

NIFES: Dette vet vi om mattrygghet for tang og tare

Rapporten viser at det er store forskjeller mellom ulike tarearter, hvor de vokser og når på året de høstes. I tillegg er det manglende kunnskap om hvordan varmebehandling, tørking, koking og annen bearbeiding kan påvirke mengdene som blir igjen når det ferdige produktet blir konsumert.

Jodinnholdet kan være svært høyt, noe som gjør at man kan få for høye mengder i seg. Jodinnholdet kan eventuelt reduseres vesentlig ved visse typer bearbeiding, men her trengs også mer kunnskap. I tillegg er det mangelfull kunnskap om hvor mye av jodmengden i algene som mennesker og dyr kan ta opp i kroppen – såkalt biotilgjengelighet.

Siden mengden jod kan være svært høyt og varierer mye til og med i samme art, bør folk være forsiktig med store mengder inntak av tang og tare.

Matportalen: Er det trygt å spise tang og tare?

Produsenter har et særlig ansvar for mattryggheten

Det er ikke noe spesifikt regelverk på tang og tare til bruk i mat verken i Norge eller i EU, men det generelle regelverket på mat gjelder også her. Som ved all annen matproduksjon er det produsentene som selv er ansvarlige for at produktene deres er trygge.

Inntil vi får mer kunnskap har de som produserer og omsetter tang og tare-produkter et særlig ansvar for mattryggheten. 

Internasjonalt behov for mer kunnskap

Det europeiske mattrygghetsorganet EFSA har pekt ut tang og tare til bruk som mat og fôr som et område man bør se nærmere på. Det mangler spesifikt regelverk på tang og tare både i Norge og i EU.

Mattilsynet jobber med å samle mer kunnskap og samarbeider også med andre land om dette.

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt 46 91 29 10

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?