Forslag til nye regler for produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer på særskilte vilkår

Publisert 30.06.2017     Sist endret 30.06.2017

Matdepartementene har 20. mars 2017 bedt Mattilsynet lage utkast til forskrift og høringsbrev basert på ny tolkning av matregelverket.

Matloven med tilhørende forskrifter gjelder i utgangspunktet for all produksjon i Norge, uavhengig av om varen skal omsettes i Norge eller eksporteres til annen EØS-stat eller tredjestat. Det er imidlertid anledning til å fravike matregelverkets krav ved eksport til tredjestat på visse vilkår, dette blir da å betegne som eksport av "ikke-konforme varer". I slike tilfeller, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Virksomheter som ønsker å produsere non-konforme varer må melde fra til Mattilsynet om dette før produksjonen igangsettes.
  • Varen må være helsemessig trygg, og varer som eksporteres fra Norge kan ikke være trukket tilbake fra markedet i en annen EØS-stat.
  • Virksomheten må kunne dokumentere:
    • at det foreligger et krav eller uttrykkelig aksept fra mottakerstaten om aktuelle avvik fra regelverket (det norske og EØS-baserte regelverket), og
    • at varen faktisk er sendt til den aktuelle mottakerstaten.
  • Mattilsynet må i eksportattest, i tilfeller der mottakerstaten krever slik attest, gi informasjon til mottakerstaten om at varen er å betrakte som eksport av non-konform vare.

Matdepartementenes tolkning av regelverket innebærer en endring av praksis og gir adgang til å produsere og eksportere ikke-konforme produkter uten at dette krever dispensasjon fra regelverket, forutsatt at vilkårene nevnt over er oppfylt.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til ny forskrift sendes Helse- og omsorgsdepartementet

Basert på tolkningen ovenfor vil Mattilsynet utarbeide utkast til ny forskrift om produksjon og eksport av ikke-konforme næringsmidler.

 28.04.2017
Høring

Mattilsynet sender utkast til forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår på høring. Alle kan sende inn høringssvar, også dere som ikke står på høringslisten.

Alle høringssvar blir offentliggjort.

 

 

Høringsfrist: 01.10.2017
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømat Norge 29.09.2017
Marquart Nielsen Consulting AS 29.09.2017
BASF 25.09.2017
NNN 20.09.2017
Statens legemiddelverk 20.09.2017
Forsvarsdepartementet 07.07.2017
NSL 22.08.2017

Fant du det du lette etter?