Implementering av ny forordning om ny mat (2015/2283)

Publisert 09.09.2015     Sist endret 25.08.2017

EU vedtok en ny ny-mat-forordning 25. november 2015. Den nye forordningen vil erstatte dagens ny mat-forordning (forordning (EF) nr. 258/97) og forordningen som gir regler om offentliggjøring av informasjon i søknader om godkjenning av ny mat (forordning (EF) nr. 1852/2001).

Forordningen trådte i kraft 31. desember 2015, men de materielle bestemmelsene gjelder først fra 1. januar 2018.

De viktigste endringene i den nye forordningen

 • Definisjonen av ny mat oppdateres og klargjøres
   
 • Godkjenningsprosedyren for ny mat blir enklere, mer effektiv og transparent. Godkjenningsprosedyren sentraliseres på EU-nivå. Alle søknader om godkjenning av ny mat skal sendes til EU-kommisjonen, som deretter kan be EFSA om en risikovurdering.
   
 • Det eksisterende systemet med individuelle godkjenninger erstattes av et system med generelle godkjenninger, og det eksisterende systemet med individuelle godkjenninger erstattes av generelle godkjenninger. Godkjente ny mat-produkter vil inkluderes i en unionsliste. Notifikasjonsprosedyren vil fjernes. Ny mat som er godkjent etter den gjeldende ny mat-forordningen, skal fortsatt kunne omsettes, og vil inkluderes i unionslisten over ny mat.
   
 • For ny mat som er tradisjonelle matvarer fra tredjeland innføres en meldeordning som er basert på en forenklet risikovurdering. Risikovurdering og risikohåndtering skal basere seg på bruk i lang tid og uten at det er påvist helseskader («history of safe use»). Dersom søkeren har vist at næringsmiddelet tradisjonelt har vært brukt i et tredjeland i minst 25 år, og hvis ikke en medlemsstat eller EFSA legger fram en vitenskapelig dokumentert innvending mot at produktet er trygt, kan næringsmiddelet inkluderes i unionslisten.
   
 • Det blir mulig å gi individuelle godkjenninger med databeskyttelse i en periode på maksimalt inntil 5 år, når det er utviklet ny kunnskap.

Les EU-kommisjonens nettsider om revisjonen

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

EU-kommisjonen foreslår en revidert ny mat-

 

 18.12.2013

Last ned saksdokumentasjon

Mattilsynet ber om merknader til EU-kommisjonens forslag

Norge har ikke anledning til å delta i de politiske beslutningsprosessene i Europaparlamentet og Rådet. Norges påvirkningsmuligheter i denne prosessen er derfor begrenset. Ettersom den reviderte ny mat-forordningen på sikt vil erstatte den gjeldende ny mat-forordningen ber Mattilsynet om eventuelle merknader fra høringsinstansene til utkastet til revidert forordning.

Det kom ingen innspill fra høringsinstansene.

Høringsfrist 27.06.2014

Last ned saksdokumentasjon

Ny ny-mat-forordning vedtatt i EU

EUs forordning (EU) 2015/2283 om ny mat trådte i kraft 31. desember 2015, men de materielle bestemmelsene gjelder først fra 1. januar 2018.

 

 25.11.2015

Last ned saksdokumentasjon

Høring

Forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2015/2283 i norsk regelverk.

 

Høringsfrist 15.06.2017
Vedtakelse i EØS-komiteen

 

Dato: 07.07.2017
Fastsettelse av forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte ny forskrift om ny mat 25. juli 2017.

Forskriften gjennomfører EUs nye forordning om ny mat (2283/2015) i norsk rett. Forordning 2283/2015 trådte i kraft i EU 31. desember 2015, men de materielle bestemmelsene i forordningen gjelder først fra 1. januar 2018. Den gamle forskriften 1. juli 2015 nr. 892 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser gjelder inntil 1. januar 2018, når de materielle bestemmelsene i forordning (EU) 2015/2283 begynner å gjelde.

 

Dato: 25.07.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf  22 77 89 69