Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd

Publisert 06.11.2012     Sist endret 02.07.2015

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet laget Utbruddshåndboka (Smittevern 17) som beskriver ansvar og oppgaver for de berørte etatene ved sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler eller dyr.

Utbruddshåndboka legger til grunn at ansvars- og oppgavefordelingen som normalt gjelder mellom etatene, skal gjelde også ved nasjonale sykdomsutbrudd, og at etatenes linjestyring fastholdes.

Folkehelseinstituttet har ansvaret for å drive og organisere det faglige oppklaringsarbeidet innen befolkningen, mens Mattilsynet har ansvaret for oppklaringen og tiltak innenfor matkjeden.

I Utbruddshåndboka er det fastsatt retningslinjer for hvordan Mattilsynet og Folkehelseinstituttet skal samordne sin eksterne kommunikasjon under nasjonale utbrudd.

Det er også utarbeidet retningslinjer for samarbeidet mellom kommunene det lokale Mattilsynet. Disse retningslinjene er tilgjengelige på Mattilsynets nettsider og i Utbruddshåndboka (Smittevern 17) som er publisert på Folkehelseinstituttets nettsider. Herfra kan de lastes ned i Word-format og eventuelt redigeres, slik at retningslinjene er tilpasset forholdene i hver enkelt kommune. På samme nettside finnes også en brukerveiledning. Formålet med retningslinjene er å etablere klare og forpliktende rutiner som sikrer effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom Mattilsynet og kommuneoverlegen, med utgangspunkt i ansvarsfordelingen som følger av smittevernloven, matloven, kommunehelsetjenesteloven og forskriftene til disse lovene.

Det er gjensidig varslingsplikt mellom det lokale Mattilsynet og kommuneoverlegen. Denne plikten gjelder ikke bare ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd i befolkningen, men også for enkelttilfeller av sykdom hos dyr eller mennesker. Varslingsplikten omfatter dessuten smittebærertilstander hos dyr, dersom det kan medføre smitterisiko for mennesker. Partene bør diskutere nøye hvordan varsling av utbrudd og enkelttilfeller av sykdom skal foregå for å finne en praktisk løsning som lar seg gjennomføre i kommunen.

Kommunen ved kommuneoverlegen er Mattilsynets viktigste samarbeidspartner når det gjelder smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker fra matvarer, drikkevarer, drikkevann, dyr, fôr og andre kilder innen Mattilsynets forvaltningsområde. Et godt samarbeid er avhengig av at man kjenner hverandres ansvar og arbeidsoppgaver og har nedfelt disse i klare og forpliktende samarbeidsrutiner, basert på regelverket.

Utbruddshåndboka beskriver også oppgavene til Matsmittekomiteen, som skal bidra til at arbeidet med oppklaringen er koordinert og drives fremover, at riktig kompetanse er koblet inn, og at all informasjon samles og drøftes.

Smittevern 17 - Utbruddshåndboka

Fant du det du lette etter?