Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitamin C og kalsium i kosttilskudd

Publisert 03.11.2015     Sist endret 13.10.2017

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.

Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskudd er så langt ikke harmonisert innen EØS. Inntil felles verdier fastsettes, har EØS-landene anledning til å ha nasjonale bestemmelser som regulerer dette innenfor de rammene som EØS-avtalen setter . De nasjonale minimums- og maksimumsgrensene som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986  ble videreført i forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd da den ble fastsatt i 2004.

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

I påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, arbeider vurderer Mattilsynet behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. 

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn (jf. kosttilskuddirektivet artikkel 5); øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det skal også tas hensyn til  referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Gjennomgangen av grenseverdiene for vitaminene og mineralene i kosttilskuddforskriften er en trinnvis prosess, fordi det må foreligge inntaksberegninger og risikovurderinger fra relevante fageksperter som grunnlag for endringer av grenseverdiene. Mattilsynet vurderer nå vitamin C og kalsium.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling av inntaksberegninger og eksponeringsscenarier

Bestilling til VKM av inntaksberegninger og eksponeringsscenarier for vitamin C og kalsium i kosttilskudd.


Mattilsynet tar i mot innspill til bestillingen av risikovurderingen. Disse må sendes skriftlig innen 14 dager, til svvas@mattilsynet.no.


Mattilsynet vil vurdere alle innspill, men presiserer at alle innspill ikke kan etterkommes.

Frist: 17.11.2015
 
Endelig bestilling til VKM

 

Desember 2015 
 
VKM publiserer inntaksberegninger og eksponeringsscenarier for vitamin C og kalsium i kosttilskudd

Les om vurderingene hos VKM Inntaksberegninger av vitamin C og kalsium.

 05.04.2016
 
Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre kosttilskuddforskriften

Eventuelle endringer i kosttilskuddforskriften vil sendes på høring.

Høsten 2016 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 69