Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitamin D i kosttilskudd

Publisert 24.01.2013     Sist endret 06.10.2017

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.

De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986 ble videreført i forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd i 2004. De nasjonale maksimumsgrensene gjelder til det er fastsatt felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd på EU-nivå og disse er tatt inn i kosttilskuddforskriften.

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

Mattilsynet vil i påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurdere behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Mattilsynet har startet med å vurdere vitamin A og vitamin D.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn; øvre tolerabelt inntaksnivå (Upper Tolerable Level (UL)) for vitaminer og mineraler, inntak fra kosten samt referanseinntaket for populasjonen.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

 

Tidslinje for dette arbeidet:

Risikovurdering bestilles

Mattilsynet bestiller risikovurdering av vitamin A og vitamin D i kosttilskudd fra VKM.

 

 17.10.2011
VKM publiserer risikovurderingen av vitamin A og vitamin D i kosttilskudd.

VKM konkluderer med at maksimumsgrensen for vitamin A ikke bør øke, og at grensen bør dobles for vitamin D.

 10.01.2013
Mattilsynet følger anbefaling fra VKM

På bakgrunn av risikovurderingen fra VKM vurderer Mattilsynet å øke maksimumsgrensen for vitamin D i kosttilskudd. Mattilsynet vil følge VKMs anbefaling om å ikke øke  maksimumsgrensen for vitamin A i kosttilskudd, men vil vurdere maksimumsgrensen for vitamin A videre i sammenheng med reguleringen av vitamin A i kosmetikk.

Januar 2013 
Endring i forskrift

Mattilsynet vil foreslå å øke maksimumsgrensen for vitamin D. Mattilsynet tar stilling til en videre helhetlig håndtering av vitamin A i løpet av våren 2014. Endringer i kosttilskuddforskriften planlegges sendt ut på høring i løpet av våren 2014.

Våren 2014 
Høring

Høring av rettsakten som endrer den nasjonale maksimums- og minimumsgrensen for vitamin D i kosttilskudd.

 

Høringsfrist 06.06.2014
Forskrift fastsatt

Maksimumsgrensen for vitamin D i kosttilskudd er endret til 20 µg per døgndose, og minimumsgrensen er endret til 2,5 µg per døgndose. Maksimums- og minimumsgrensene er endret på grunnlag av vurderinger gjennomført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
 

Det er gitt en overgangsbestemmelse som åpner for å produsere og merke kosttilskudd som inneholder minimum 1 µg vitamin D per døgndose inntil 25. september 2015.  Disse produktene kan omsettes til lagrene er tomme.
 

Endringen i kosttilskuddforskriften ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24. september. Endringsforskriften ble kunngjort 3. oktober.
 

Se endringsforskriften.

 24.09.2014
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret, tlf  23 21 67 46