Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd – separate maksimumsgrenser

Publisert 09.11.2016     Sist endret 11.04.2019

Mattilsynet foreslår å innføre fire ulike alderskategorier for maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskuddforskriften:

 1. småbarn (fra 1 år opptil 3 år)
 2. barn (fra 3 år opptil 11 år)
 3. unge (fra 11 år og opptil 18 år) og
 4. voksne fra 18 år.

Mattilsynet foreslår i denne omgangen reviderte maksimumsgrenser per anbefalt døgndose i kosttilskudd for:

 • folsyre
 • magnesium
 • kalsium
 • vitamin C og
 • vitamin D

For folsyre, kalsium, vitamin C og vitamin D foreslår vi spesifikke merkekrav, blant annet for å sikre at barn ikke inntar kosttilskudd som utelukkende er ment for voksne og som dermed kan medføre helseskader hos barn.

Forslag om å midlertidig oppheve flere maksimumsgrenser

Vi foreslår å midlertidig oppheve de drøyt tjue maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd som per i dag ikke er fastsatt i henhold til kriteriene i artikkel 5 i kosttilskuddirektivet. Nye maksimumsgrenser per anbefalt døgndose vil bli foreslått så snart som mulig etter at det foreligger oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Fram til nye maksimumsgrenser fastsettes, vil de grunnleggende bestemmelsene i matloven og matlovsforskriften om at alle næringsmidler skal være trygge, regulere tilsetningen av de vitaminene og mineralene hvor det ikke eksisterer spesifikke maksimumsgrenser. Virksomhetene har selv ansvaret for at de næringsmidlene som de til enhver tid omsetter er trygge. Virksomhetene må på forespørsel fra Mattilsynet kunne legge fram dokumentasjon på dette.

Usikkert når arbeidet i EU starter opp igjen

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

I påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurderer Mattilsynet behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. 

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn (jf. kosttilskuddirektivet artikkel 5);

 • øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og
 • inntak fra andre kilder i kosten. Det skal også tas hensyn til referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Gjennomgangen av grenseverdiene for vitaminene og mineralene i kosttilskuddforskriften er en trinnvis prosess, fordi det må foreligge inntaksberegninger og risikovurderinger fra relevante fageksperter som grunnlag for endringer av grenseverdiene.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene.

Høringsfrist: 29. januar 2017

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Risikovurderinger og tidligere høringer

Høringen nedenfor omfatter blant annet forslag til maksimumsgrenser for folsyre, magnesium, vitamin C, kalsium og vitamin D.


Et tidligere utkast til maksimumsgrenser for folsyre og magnesium hørt våren 2016. Denne høringen finnes under regelverksprosessen for folsyre.


Maksimumsgrensen for vitamin D ble revidert i 2014. Denne høringen finnes under regelverksprosessen for vitamin D.


VKM-vurderingen for magnesium finnes under regelverksprosessen for magnesium.


VKM-vurderingen for vitamin C og kalsium finnes under regelverksprosessen for vitamin C og kalsium.

 
 
Høring: Separate maksimumsgrenser for folsyre, magnesium, vitamin C, kalsium og vitamin D - og midlertidig oppheving av resterende maksimumsgrenser

 

Høringsfrist: 29.01.2017
 
Vurdering av høringssvar og forslag til forskrift

Mattilsynet sammenstiller og vurderer høringsinnspill.

Våren 2017 
 
Oversending til Helse- og omsorgsdepartementet

Mattilsynet oversender endelig utkast til forskriftsendring til Helse- og omsorgsdepartementet.

 21.04.2017
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte forskrift om endring i kosttilskuddforskriften 30. mai 2017. Endringsforskriften ble kunngjort på lovdata.no 1. juni 2017.

Les endringsforskriften.

Se også: Veileder trygt innhold vitaminer og mineraler i kosttilskudd

 30.05.2017
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778969