Høring: VKM-bestilling av risikovurdering av tungmetaller i jord og gjødsel

Publisert 03.07.2017     Sist endret 04.07.2017

I likhet med alle andre naturlige elementer er de potensielt toksiske metallene arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr III og CrVI), kobber (Cu), bly (Pb), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn) tilstede i jord. Disse elementer finnes også som kontaminanter i gjødselvarer. Ved gjentatt tilførsel av gjødselvarer over flere år kan disse metallene akkumuleres i jord som igjen kan resultere i negative effekter på helse og miljø. Mattilsynet mener det er viktig at vi har et gjødselregelverk som sikrer en god matjord i både et kort og langsiktig perspektiv.

Det er tre ulike norske forskrifter som regulerer markedsføring av gjødselprodukter. I både nasjonal forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler og den norske forskriften om EF-gjødsel, som gjennomfører forordning (EF) nr. 2003/2003, er det grenseverdier for kadmium (Cd) i fosforgjødsel. Grenseverdien er 100 mg Cd / kg fosfor i begge forskrifter. Det er ikke grenseverdier for andre tungmetaller i disse to forskriftene. Når det kommer til forskrift om gjødselvarer av organisk opphav  (gjødselvareforskriften) er det grenseverdier for følgende metaller i gjødselvarer og jord: Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni og Zn.

Det er lenge siden grenseverdiene i jord og gjødsel sist ble vurdert, og det er derfor behov for å se på disse på nytt. Det pågår nå en revisjon av gjødselvareforskriften, men Mattilsynet har imidlertid vurdert det slik at en ikke har nok kunnskapsgrunnlag til å inkludere større endringer i mengdene tungmetall som tillates tilført jord i denne revisjonen.

Bakgrunnen for denne bestillingen til VKM er å få et kunnskapsgrunnlag, som kan gi grunnlag for endringer i tungmetallbestemmelsene på et senere tidspunkt. Vi ber VKM blant annet om en vurdering av hva vi vet om tungmetaller i jordbruksjord og ved hvilke nivåer i jord det er risiko for uønskede effekter på helse og miljø. Mattilsynet ser også for seg at det kan være aktuelt å bygge videre på denne bestillingen på et senere tidspunkt med bestillinger som går mer konkret på tilførsel av enkeltmetaller gjennom gjødsel.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker VKM sin vurdering av flere problemstillinger knyttet til potensielt toksiske metaller (tungmetaller) i jord.

 

 14.08.2017
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39