Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 31. august 2018)

Publisert 09.07.2018     Sist endret 30.04.2019

Mattilsynet hører implementering av en forordning som endrer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer og i vedlegg I til 396/2005. Forordningene (EU) 2018/685, 2018/686, 2018/687 og 2018/832, endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for abamektin, øl, fluopyram, fluxapyroksad, maleic hydrazide, sennepsfrøpulver og teflutrin i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for klorpyrifos, klorpyrifos-metyl og triklopyr i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin i eller på visse produkter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift. Implementering av disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

 

Høringsfrist 31.08.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Økologisk Norge 31.08.2018
Veterinærinstituttet 30.08.2018
NNN Forbund 23.08.2018

Regelverksfastsettelse

Mattilsynet ha fastsatt en endringsforskrift som implementerer forordning (EU) nr 2018/685, forordning (EU) nr 2018/686, forordning (EU) nr 2018/687 og forordning (EU) nr 2018/832.

 

 11.02.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43