Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester


Publisert 11.07.2017 | Sist endret 17.08.2017

Mattilsynet har 10. juli 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005.

Forskriften gjennomfører følgende forordninger i norsk rett:

Kommisjonsforordningen (EU) 2017/170 av 30. januar 2017 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for

 • bifentrin,
 • karbetamid,
 • cinidon-etyl,
 • fenpropimorf og
 • triflusulfuron i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/171 av 30 januar 2017 vedrørende endring av vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av det Europeiske Parlament og Rådet vedrørende grenseverdier for

 • aminopyralid,
 • azoksystrobin,
 • cyantraniliprol,
 • cyflufenamid,
 • cyprokonazole,
 • dietofenkarb,
 • dithiokarbamater,
 • fluazifop-P,
 • fluopyram,
 • haloksyfop,
 • isofetamid,
 • metalaksyl,
 • proheksadion,
 • propaquizafop,
 • pyrimetanil,
 • Trichoderma atroviride stamme SC1 og zoxamid i eller på visse produkter.

Endringer av grenseverdier (MRL) i forordning 2017/170 gjelder fra 23. august 2017. Det gis ved i 2017/170 en overgangsordning for produkter produsert før 23. august 2017. MRL for bifentrin i kinakål og MRLer for fenpropimorf i jordbær, bjørnebær og purre omfattes ikke av denne overgangsordning fordi det er vurdert at disse bør endres med hensyn til forbrukerbeskyttelse ved vitenskapelig revurdering av disse MRLene.  

For forordning 2017/171 gjelder endringer i grenseverdier (MRL) umiddelbart.

es mer om Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 13. juni 2017)

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, tlf. 22 77 91 43

Fant du det du lette etter?