Nå blir det strengere krav til rent vann

Publisert 04.07.2014     Sist endret 14.12.2015

Regjeringen har vedtatt nasjonale mål for vann i Norge. Disse målene er et resultat av WHOs Protokoll for vann og helse. Protokollen forplikter nasjonale myndigheter til å utarbeide nasjonale mål og påse at de fastsatte målene oppfylles, som blant annet vil innebære økt oppmerksomhet på vannverkenes forpliktelser til å sørge for at abonnentene til enhver tid får rent drikkevann.

Målene vil ha betydning både for vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp. Dette er de første internasjonale målene i sitt slag. De er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. I tillegg skal det være en effektiv beskyttelse av vannkilder som brukes til drikkevann.

-Konkret vil dette nå si at vi setter tydelige ambisjoner for å oppnå rent vann. I Norge har vi blant annet  utfordringer knyttet til forurensing, vannlekkasjer og gamle rør. Her setter protokollen konkrete mål om leveringssikkerhet og lekkasjeandel. Innføringen av disse målene skal sørge for at Norge blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, sier Morten Nicholls, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Tettere oppfølging fra myndighetene og deres fagorganer

Målsettingene vil være til hjelp for myndighetene og fagorganene i deres arbeid med å ha oversikt over tilstanden og fremdriften innen de enkelte sektorer. Mattilsynet vil i samarbeid med andre myndigheter og Folkehelseinstituttet blant annet fremskaffe bedre oversikt over små vannforsyningssystemer, ledningsnett og vannbehandling. Dessuten skal det legges til rette for at befolkningen får lett tilgang til informasjon. Mye av dette er arbeid som Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og andre myndigheter allerede gjør, men hvor det nå er satt tydelige forventninger til måloppnåelse med frister.

Hvilke konsekvenser får de nasjonale målene for vannverkene?

For vannverkene vil dette medføre at Mattilsynet vil kreve konkret dokumentasjon på forhold som man tidligere ikke systematisk har etterspurt. Dette vil være til hjelp for vannverkene i deres prioritering av utbedringsoppgaver. Det vil også kunne medføre en strammere gjennomføring av tiltak enn det vannverkene ellers ville ha lagt opp til.

Rent vann er en internasjonal utfordring

WHOs Protokoll for vann og helse har ikke bare betydning for Norge, men også for andre land. Bedre vannforsyning og sanitære forhold har generelt økt i Europa, noe som totalt har resultert i 80% reduksjon i diaré sykdom hos små barn fra 1995 til 2005. Imidlertid har mer enn 50% av befolkningen på landsbygda i Øst-Europa  fortsatt utrygg drikkevannsforsyning, og denne andelen er økende i enkelte land.

-Vi ser også stadig flere tilfeller av ekstremvær som følge av klimaendringene, og det bekymrer oss. Disse endringene påvirker også vannforsyningen i Norge, og vi er nødt til å gjennomføre tiltak for å motvirke det, sier Nicholls.

Prosessen videre

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ansvarlig departement ovenfor WHO/UNECE for Norges oppfølging av Protokoll for vann og helse. De nasjonale målene er imidlertid utarbeidet i samråd med de øvrige berørte departementene. I løpet av høsten vil det bli utarbeidet en plan for hvordan sentrale myndigheter skal informere om disse målene og om hvordan behovet for rapportering skal bli ivaretatt. Kommuner og andre aktuelle aktører må imidlertid allerede nå legge disse nasjonale målene til grunn for sitt arbeid.

All informasjon om det videre arbeidet vil bli lagt ut på Mattilsynets internettsider, du kan følge gangen i prosessen her: Protokoll om vann og helse

Les også alle de nasjonale målene i vedlegget under.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, tlf 22 77 87 29


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, tlf 22 77 87 29