Protokoll om vann og helse

Publisert 18.03.2013     Sist endret 18.03.2013

Protokollen (Protocol on Water and Health) ble fastsatt i London, 17 juni 1999. Det er den første internasjonale avtalen i sitt slag vedtatt spesielt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle, og effektiv beskyttelse av vannkilder som brukes til drikkevann. Partene til protokollen forplikter seg til å sette mål på flere områder for å ivareta dette.

Prosessen med å fastsette mål innebærer å utarbeide en realistisk plan med prioriterte tidfestede mål tilpasset den nasjonale situasjonen. Prosessen med å sette mål hjelper med å fokusere oppmerksomheten på områder og tiltak som er nødvendige. Det skaper en plattform for diskusjon og fremmer koherens, harmonisering og integrasjon mellom ulike sektorer og bringer sammen ulike aktører (som statlige og ikke-statlige organisasjoner (NGOer), vitenskapelige institusjoner, privat sektor og allmennheten). Fastsatte mål gir også en vertikal kommunikasjonskanal mellom ulike administrative nivåer og hjelper å iverksette nasjonale mål på lokalt nivå.

Ifølge artikkel 7 i protokollen skal partene samle inn og evaluere data om fremgangen mht tilfredsstillelse av mål og indikatorer utviklet for å vise hvordan utviklingen har bidratt til å forebygge, kontrollere eller redusere vann-relaterte sykdommer. Partene skal jevnlig offentliggjøre resultatene av denne innsamlingen og evalueringen. Hvert tredje år skal hver part (herav Norge) rapportere dette til UNECE / WHO-EURO sekretariat og for sirkulasjon til de andre partene.

For å bistå partene i å sette mål ble det i 2007 etablert en ”Task Force på indikatorer og rapportering”. The Task Force utdypet retningslinjene om fastsettelse av mål, evaluering av fremdrift og rapportering i henhold til protokollen. Videre utviklet Task Force formatet og rapporteringsmekanismen under protokollen. Det er også utarbeidet to veiledere knyttet til registrering/overvåking av vannbårne sykdommer.

Beskrivelse av veilederne

Policy guidance on water-related disease surveillance
Veiledningen forklarer landenes rettslige forpliktelser knyttet til sykdomsovervåking under protokollen og andre internasjonale rammeverk, og gir råd om politikk for å sette opp og vedlikeholde et effektiv sykdomsovervåking system. Veiledningen inneholder illustrerende eksempler på god praksis i den europeiske regionen.

Technical guidance on water-related disease surveillance
Denne veiledningen er ment å hjelpe de landene i etablering og / eller styrke deres deteksjon og varslingssystemer, beredskap og kapasitet knyttet til utbrudd av vann-relaterte sykdommer samsvar med artikkel 8 i protokollen. Veiledningen gjennomgår de viktigste truslene mot helse relatert til vann- og avløpsforsyningen, viser til grunnleggende begreper i epidemiologi og sykdomsovervåking og rådgir om databehandling og analyse. Dette vil derfor også støtte landenes innsats mot nasjonal og internasjonal helsesikkerhet, i tråd med International Health Regulations (2005). Partene til protokollen godkjente denne veiledningen i november 2010.

Good practice for monitoring and assessment of transboundary rivers, lakes and groundwater
Denne Publikasjonen forklarer de viktigste prinsippene og tilnærminger til overvåking og vurdering av grenseoverskridende vassdrag og sørger for strategier for å overvåke og vurdere disse vassdragene. Det fokuseres spesielt på områder av interesse for politikk og andre beslutningstakere.

Guidelines on the setting of targets, evaluation of progress and reporting
Retningslinjene illustrerer trinnene som må tas og de aspektene som skal vurderes når du setter mål, gjennomføre relevante tiltak samt vurdere og rapportere om framgangen. Retningslinjene er basert på eksisterende god praksis og erfaring av protokollens parter. De illustrerer en rekke mulige mål som kan settes i samsvar med protokollen og gi kilde til inspirasjon, informasjon og bistand til parter som i dag gjennomgår eller vil gå gjennom prosessen med målsettinger.

Det er laget en brosjyre på engelsk som gir en rask introduksjon til Protokoll om vann og helse.

I den europeiske regionen er det 120 millioner mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann og vann. Enda flere mangler tilgang til sanitære forhold, noe som resulterer i vannbårne sykdommer som diaré, tyfoidfeber og hepatitt A.

Hovedutfordringene kan oppsummeres slik:

  • I WHOs europeiske region, er 330 000 tilfeller av vann-relaterte sykdommer rapporterte i gjennomsnitt hvert år. Vann-relaterte sykdommer meldes til WHOs system for overvåking av smittsomme sykdommer (CISID) inkluderer Campylobacteriose, viral hepatitt A, Giardiasis, Shigella (blodig diaré), enterohaemorrhagic Escherichia coli infeksjon, Legionellosis, kolera.
  • Tilgang til en bedre vannforsyning og sanitære forhold har generelt økt i hele Europa, noe som resulterer i en 80% reduksjon i diaré sykdom hos små barn fra 1995 til 2005. Likevel bor mer enn 50% av befolkningen på landsbygda i Øst-landene fortsatt i boliger som ikke er koblet til et trygt drikkevannsforsyning, og denne andelen er økende i enkelte land.
  • Sanitær utstyr er utilstrekkelig i enkelte områder av Europa, og om lag 85 millioner mennesker (inkludert mer enn 20 millioner i laveste inntektsgrupper i Den europeiske union) mangler fortsatt toaletter i hjemmene sine.
  • Ekstremvær øker i hyppighet og intensitet, og påvirker både kvantitet og kvalitet av vannressurser, og gir bekymring hos både beslutningstakere og øvrige innbyggere. Antallet ekstreme hendelser i Europa økte med 65% mellom 1998 og 2007, med samlede økonomiske tap på € 13.7 milliarder, som er en dobbling fra det forrige tiåret.
  • Worldwide, WHO anslår at rundt 6% av den globale belastningen av sykdom er knyttet til vann. Infeksiøs diaré er den største komponenten og står for 1,7 millioner dødsfall per år: ca 70% av totalen.
  • Vann-, sanitær- og helsetiltak reduserer vanligvis diaré sykdommer med 15-30%, og reduserer andre sykdommer.

 

Fant du det du lette etter?