Prøvetaking

Publisert 09.01.2013     Sist endret 09.01.2017

Drikkevannsforskriften krever at det skal tas prøver av både råvann og drikkevann. Antall prøver og hva disse skal analyseres på fremkommer av tabellene i § 20 og § 21 i drikkevannsforskriften.

Vannprøver

  • Mattilsynet utfører ikke analyser. Prøvene må derfor sendes et laboratorium som er kvalifisert for de aktuelle parameterne.
  • Søk ved bruk av Gule sider på internett kan være til god hjelp.

Som en del av plangodkjenningen av et vannforsyningssystem skal det innledningsvis gjennomføres omfattende prøvetaking av råvannskilden, ofte over minst ett år. Når anlegget er i drift skal det tas prøver både av råvannskilden og av drikkevannet som leveres forbrukerne. Når det gjelder prøvetaking av råvannskilden etter at anlegget er i drift, så er det av praktiske årsaker gitt adgang til å analysere på det vannet som kommer inn i vannbehandlingsanlegget. Dette vil imidlertid ikke nødvendigvis være tilstrekkelig når kilden er en innsjø. I slike tilfeller må det også gjennomføres oppfølgende prøvetaking i innsjøen med noen års mellomrom.

Drikkevannsforskriften lister opp mange parametere med tilhørende grenseverdi eller tiltaksgrense. I utgangspunktet skal det analyseres for alle parameterne i vedlegg 1 og vedlegg 2. I noen tilfeller er det imidlertid mulig å redusere omfanget av eller ta bort analyser av parametere som vurderes til ikke å utgjøre en helsefare. Den eneste parameteren som vannverkseieren ikke under noen omstendighet har anledning til å redusere analyseomfanget av, er E.coli.

Hvis vannverkseieren mener at det er grunnlag for å redusere antallet analyser må to forutsetninger innfris. For det første må reduksjonen begrunnes med en risikovurdering utført slik forskriften krever. For det andre må vannverkseieren kunne vise til en god analyseserie av den aktuelle parameteren, også slik forskriften krever.

Fant du det du lette etter?