Tilsyn med små vannverk i 2008

Publisert 16.04.2009     Sist endret 27.04.2009

Mattilsynet har i 2008 gjennomført en nasjonal tilsynskampanje på drikkevann. Tilsynet omfattet i hovedsak små vannverk. 81 prosent av vannverkene leverte trygt vann på inspeksjonstidspunktet og de aller fleste hadde god nok leveringssikkerhet under normale forhold. Men resultatene viser at hele 66 prosent av vannverkene fikk pålegg om å utbedre feil og mangler. Det var likevel få vannverk som hadde mangler som utgjorde en helsemessig risiko.

- Mattilsynet er ikke fornøyd med disse resultatene og ber vannverkseiere bedre sikkerheten i vannforsyningen slik at forbrukere er sikret trygt vann også ved uforutsette hendelser, sier May Britt Dahle, prosjektleder for drikkevannskampanjen.

Utgjør vannforsyningen til en liten del av befolkningen

Kampanjen dekket tilsyn med 651 vannverk, men disse utgjør allikevel vannforsyningen til kun en liten del av befolkningen (cirka sju prosent). Svært mange av dem forsyner mindre enn 500 personer. De inspiserte vannverkene leverer vann til blant annet fastboende, skoler, barnehager, turistvirksomheter, hyttefelt og campingplasser.

Avdekket viktige områder som må forbedres

En stor andel av de inspiserte vannverkene må forbedre en eller flere av disse punktene:

  • Etablere to hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet
  • Sikre at kvaliteten på vannet er god både helsemessig og bruksmessig
  • Innføre tilpasset internkontroll som må etterleves
  • Lage tilfredsstillende prøvetakingsplan, planen må følges, resultatene må vurderes og avvik må følges opp
  • Lage beredskapsplan for å sikre vannforsyning ved uønskede hendelser

Ber vannverkseierne rette opp manglene

- Selv om de fleste inspiserte vannverkene leverte trygt vann, er det viktig at vannverkene oppgraderes til å følge drikkevannsforskriftens krav. Vannverkseierne kan utsette forbrukerne for unødig helserisiko ved å ikke ha forskriftsmessig styring og kontroll over driften. Ved uforutsette hendelser vil det da være større sannsynlighet for at folk blir syke av drikkevannet, sier May Britt Dahle.

Vannverkseiere som ikke allerede har gjort det, må rette opp manglene og sørge for å drive vannverkene slik at forbrukerne til enhver tid er sikret trygt vann og nok vann. Mattilsynet må følge opp at dette skjer, om nødvendig med opptrappende virkemiddelbruk.

Bransjen oppfordres til å gjennomføre kompetansehevende tiltak for de som eier og driver små vannverk.

Krav til to hygieniske barrierer

Under halvparten av vannverkene (48 prosent) tilfredsstilte kravet til to hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. Vannverkene må etablere to hygieniske barrierer for å sikre at vannet ikke inneholder organismer eller stoffer som kan medføre helsefare for forbrukeren, selv om en av barrierene svikter.

Regelmessig prøvetaking

Kun 60 prosent av vannverkene hadde tilfredsstillende prøvetaking. Regelmessig prøvetaking etter en plan der risiko i hele vannforsyningssystemet er vurdert, er en viktig del av vannverkseiers internkontroll for å avdekke om de hygieniske barrierene fungerer og om drikkevannet har god hygienisk og fysisk/kjemisk kvalitet.

Beredskap

91 prosent av vannverkene hadde god leveringssikkerhet under normale forhold, men mange vannverk måtte bedre beredskapen for å sikre vannforsyning om det oppstår uønskede hendelser, kun 62 % hadde tilfredsstillende beredskapsplaner. De fleste vannverkene (90 prosent) hadde rutiner for å varsle abonnentene hvis det oppsto ekstraordinære forhold.

Dokumentert internkontroll

Det var kun 44 prosent av vannverkene som kunne vise til tilfredsstillende internkontroll. En del vannverk har praktiske rutiner, men kunne ikke dokumentere disse. Alle vannverk må etablere internkontroll for å sikre at de leverer drikkevann av rett kvalitet og mengde.

Godkjenning

Drikkevannsforskriften stiller krav til at vannverk av en viss størrelse og type skal ha godkjenning. Kun 31 prosent av vannverkene var ferdig godkjent. En del av vannverkene har søkt og fått godkjenning i løpet av kampanjen. Vannverkseier må søke om godkjenning for vannverk som ikke er godkjent. Mattilsynet må prioritere å behandle godkjenningssøknader fra vannverkene.

En del av Mattilsynets handlingsplan for tilsyn med drikkevann

Drikkevannskampanjen 2008 er en del av Mattilsynets handlingsplan for tilsyn med drikkevann. Oppdraget var å føre tilsyn med godkjenningspliktige vannverk som ikke hadde hatt dokumentert tilsyn etter 1.1.2004, og gjennomføre et pilotprosjekt med tilsyn av et utvalg av meldepliktige vannverk.

I denne kampanjen rapporter Mattilsynet på den status som var på vannverket da inspeksjonen ble gjennomført. I og med at prosjektperioden var lang, vil mange av vannverkene allerede ha rettet opp manglene som ble påvist.

Det var i alt 808 godkjenningspliktige vannverk som skulle ha tilsyn. 651 av disse ble inspisert under kampanjen. Hovedårsaken til at målet ikke helt ble nådd, var at noen distriktskontor med svært mange små vannverk ikke hadde kapasitet til å gjennomføre alle tilsynene i kampanjeperioden. Disse tilsynene vil bli gjennomført i 2009.

Mattilsynet ønsker å opptre enhetlig og forutsigbart i sitt tilsyn, og hadde opplæring og koordinering av tilsynspersonell som en del av kampanjen.

Resultater fra pilotprosjektet

Pilotprosjektet omfattet tilsyn med et utvalg på til sammen 59 meldepliktige vannforsyningsanlegg til sjømatvirksomheter (sjøvann/ferskvann) og produksjonsvirksomheter på animalie- og vegetabilieområdet.

Det er ikke tilfredsstillende at kun ti av de 34 inspiserte vannverkene som leverte ferskvann hadde alt i orden i forhold til de kravpunktene som ble sjekket. Men det var bra at nesten alle ferskvannsanleggene leverte trygt vann.

Mattilsynet er ikke fornøyd med at bare tre av de 25 inspiserte sjøvannsanleggene hadde tilfredsstillende resultater på alle kravpunkt. Det var positivt at 22 av sjøvannsanleggene kunne dokumentere at vannet hadde mikrobiologisk tilfredsstillende kvalitet.

- Eiere av de inspiserte virksomhetene må bedre sikkerheten i vannforsyningen. De må rette opp i manglene og sørge for å drive vannverket slik at de til enhver tid har trygt vann og nok vann i matproduksjonen. Mattilsynet må følge opp at dette skjer, om nødvendig med opptrappende virkemiddelbruk. Mattilsynet vil spesielt følge opp sjøvannsanleggene.

 Sluttrapport - Drikkevannskampanjen 2008 - Med vedlegg

Fant du det du lette etter?