Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Publisert 03.12.2012     Sist endret 17.10.2017
rennende vannkran
Foto: Mattilsynet

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett. Forskriften ble fastsatt 15.12.2006 med gyldighet fra 01.01.2007.

Forskriften innebærer en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann i Norge ved utarbeiding av helhetlige forvaltningsplaner i henhold til rammedirektivet for vann (direktiv 2000/60/EF). Hovedformålet med rammedirektivet er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder. Forskriften som tidligere ble omtalt som vannforvaltningsforskriften, har nå kortformen vannforskriften.

Organisering av arbeidet

Forskriften krever, etter revisjonen av 31. august 2010, at det opprettes vannregioner med én fylkeskommune som vannregionmyndighet i hver vannregion. Avgrensningen av vannregionene er basert på naturfaglige kriterier og tar utgangpunkt i hele nedbørfelt med tilhørende kystsone. I tillegg er det lagt vekt på administrative hensyn, herunder hensynet til en effektiv bruk av kompetanse hos alle berørte myndigheter. Innenfor hver av disse vannregionene skal vannregionmyndigheten i samarbeid med bl.a. de enkelte sektormyndighetene, sørge for at målsettingene i denne forskriften og øvrig relevant sektorregelverk gjennomføres slik at miljømålene nås.

Mattilsynets regionkontorer er en naturlig sektormyndighet på vannregion nivå. På vannområde nivå vil det være nødvendig at Mattilsynets regionskontor deltar. Oversikt over de enkelte regionene med tilhørende avdelingskontorer finner du til høyre i dette skjermbildet.

Berørte myndigheters ansvar for lovverk og virkemidler i gjennomføringen ligger fast i tråd med eksisterende ansvarsfordeling. Hjemlene for å gjennomføre nødvendige miljøforbedrende tiltak skal være nedfelt i eksisterende lovgivning.

Forskriften (§ 22) krever at det etableres et vannregionutvalg i hver vannregion. Disse regionene vil i praksis bli inndelt videre i mindre vannområder. For hver enkelt vannforekomst skal det (§ 24) utarbeides miljømål. Deretter skal det (§ 25) lages tiltaksprogram for hver vannregion. Første tiltaksprogram forelå ved utgangen av 2009. Tiltaksprogrammet skal være en del av en overordnet forvaltningsplan (§ 26) for vannregionen.

Planene skal følge planprosessene i plan og bygningsloven. Forvaltningsplanene skal godkjennes av Kongen i Statsråd.

Forvaltningsplanene skal blant annet gi oversikt over drikkevannskilder i vannregionen som forsyner flere enn 50 personer. Det påligger Mattilsynet som sektormyndighet å fremskaffe slike oversikter. Oversiktene skal også fremkomme som egne temakart.

Forskriften berører flere fagområder i Mattilsynet. Eksempler er drikkevann, fisk og planter.

Kongelige resolusjoner for første planperiode ligger på vannportalen.

Mer om arbeid knyttet direkte til vannforskriften finnes på direktoratenes felles side vannportalen.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, omsetning til forbruker.
tlf 23 21 66 61


Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, omsetning til forbruker.
tlf 23 21 66 61