Nytt avlsregelverk for storfe, småfe, gris og hest

Publisert 17.12.2012     Sist endret 10.04.2018

EU vedtok 8, juni 2016 en ny rettsakt, forordning (EU) 2016/1012, som skal regulere avlsarbeidet hos artene storfe, småfe, gris og hest.

Regelverket for avlsarbeid hos artene storfe, småfe, gris og hest har vært regulert i flere forskrifter. I EU ble man oppmerksom på at dette regelverket kunne være vanskelig tilgjengelig og at det ble håndhevet forskjellig i ulike medlemsstater. På bakgrunn av dette har regelverket blitt samlet i en forordning. Det er ikke foretatt store materielle endringer i forhold til dagens bestemmelser. På enkelte områder er det likevel foretatt en del presiseringer.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 31. januar 2018 ny forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest. Forskriften trer i kraft 1. november 2018. Denne forskriften gjør at bestemmelsene i  forordningen også gjelder i Norge.

Følgende forskrifter blir opphevet 1. november 2018:

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Arbeidsgruppemøte om ny avlsforordning

LMD deltok på arbeidsgruppemøte i EU der forslag til rettsakt ble utarbeidet.

Februar 2012.

 

Februar 2012 
Informasjonsmøter med avlsorganisasjoner

Mattilsynet arrangerte informasjonsmøter for avlsorganisasjoner om den nye avlsforordningen i mars 2012. Forslaget til avlsforordning ble sendt på høring til berørte avlsorganisasjoner.

Mars 2012.

Mars 2012 
Innspill til Kommisjonen

Med bakgrunn i innspill fra avlsorganisasjoner og i samarbeid med LMD utformet Mattilsynet et brev til Kommisjonen der vi redegjorde for norske synspunkter.

Kommisjonen svarte delvis imøtekommende på disse innspillene. Det antas at kommisjonen jobber med et utkast som skal oversendes Rådet.

April 2012 
Utkast til forordning oversendes til Rådet

Mattilsynet har fått tilgang til dokumentet som ble oversendt til Rådet i midten av februar. Utkastet inneholder betydelige strukturelle endringer og flere bestemmelser har blitt mer detaljert. Det dreier seg likevel fortsatt i stor grad om videreføring og sammenstilling av bestemmelser i en forordning.

 

Februar 2014 
Ny avlsforordning vedtatt i EU

EUs forordning (EU) 2016/1012 om husdyravl trådte i kraft 8. juni 2016, men de materielle bestemmelsene gjelder først fra 1. november 2018.

 08.06.2016
Høring

Mattilsynet sender på høring ny forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest, som gjennomfører forordning (EU) 2016/1012 i norsk regelverk.

 

Høringsfrist 11.01.2018
Vedtakelse i EØS-komiteen

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøte

 15.12.2017
Forordningen tas inn i forskrift
 19.12.2017
Høring. Mattilsynet sender på høring endring av forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest.

 

 

Høringsfrist: 22.02.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Geno SA 22.02.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristel Halvorsen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 25