Nytt avlsregelverk for storfe, småfe, gris og hest


Publisert 17.12.2012 | Sist endret 24.08.2017

EU vedtok 8, juni 2016 en ny rettsakt, forordning (EU) 2016/1012, som skal regulere avlsarbeidet hos artene storfe, småfe, gris og hest.

Regelverket for avlsarbeid hos artene storfe, småfe, gris og hest har vært regulert i flere forskrifter. I EU ble man oppmerksom på at dette regelverket kunne være vanskelig tilgjengelig og at det ble håndhevet forskjellig i ulike medlemsstater. På bakgrunn av dette har regelverket blitt samlet i en forordning. Det er ikke foretatt store materielle endringer i forhold til dagens bestemmelser. På enkelte områder er det likevel foretatt en del presiseringer.

Mattilsynet jobber med et forskriftsutkast som innen kort tid vil bli sendt til vurdering hos Landbruks- og matdepartementet. Hvis departementet samtykker i forslaget, blir det sendt på høring.

Ettersom forordningen som sendes på høring allerede er fastsatt i EU, er det på dette tidspunktet svært lite handlingsrom til å kunne påvirke bestemmelsene i forordningen. Høring gjennomføres i slike sammenhenger hovedsakelig av informasjonshensyn.

Forordningen vil sannsynligvis kreve endring av følgende forskrifter:

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Arbeidsgruppemøte om ny avlsforordning

LMD deltok på arbeidsgruppemøte i EU der forslag til rettsakt ble utarbeidet.

Februar 2012.

 

Februar 2012 

Last ned saksdokumentasjon

Informasjonsmøter med avlsorganisasjoner

Mattilsynet arrangerte informasjonsmøter for avlsorganisasjoner om den nye avlsforordningen i mars 2012. Forslaget til avlsforordning ble sendt på høring til berørte avlsorganisasjoner.

Mars 2012.

Mars 2012 
Innspill til Kommisjonen

Med bakgrunn i innspill fra avlsorganisasjoner og i samarbeid med LMD utformet Mattilsynet et brev til Kommisjonen der vi redegjorde for norske synspunkter.

Kommisjonen svarte delvis imøtekommende på disse innspillene. Det antas at kommisjonen jobber med et utkast som skal oversendes Rådet.

April 2012 
Utkast til forordning oversendes til Rådet

Mattilsynet har fått tilgang til dokumentet som ble oversendt til Rådet i midten av februar. Utkastet inneholder betydelige strukturelle endringer og flere bestemmelser har blitt mer detaljert. Det dreier seg likevel fortsatt i stor grad om videreføring og sammenstilling av bestemmelser i en forordning.

 

Februar 2014 

Last ned saksdokumentasjon

Ny avlsforordning vedtatt i EU

EUs forordning (EU) 2016/1012 om husdyravl trådte i kraft 8. juni 2016, men de materielle bestemmelsene gjelder først fra 1. november 2018.

 08.06.2016
Høring

Mattilsynet sender på høring ny forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest, som gjennomfører forordning (EU) 2016/1012 i norsk regelverk.

 

Høringsfrist 04.09.2017
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

 

Dato ikke bestemt 
Forordningen tas inn i forskrift

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Kristel Halvorsen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 25