Til hovedinnhold

Autorisasjonsbevis plantevernmidler

Du må ha et gyldig autorisasjonsbevis, ofte kalt sprøytesertifikat, hvis du skal kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng. Dette gjelder også de som er ansvarlig for salg av plantevernmidler hos forhandlere.   

Publisert

For å få autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler må du:

 • gjennomgå obligatorisk kurs, og bestå eksamen. 
 • ha fylt 18 år og kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler.
 • kontakte landbruksforvaltningen i kommunen for å få et autorisasjonsbevis etter bestått eksamen.  

Det er Statsforvalterens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke som har ansvar for at det blir gitt kurstilbud. Kontaktinfo til statsforvalteren finnes under hvert enkelt fylke på nettsidene til Statsforvalteren.

Yrker som er berettiget autorisasjon 

Eksempler på hva som kan være yrkesmessig behov (listen er ikke uttømmende): 

 • Eiere og ansatte på jordbruks- og skogbruksforetak og i planteskoler og gartnerier
 • Anleggsgartnere og ansatte i anleggsgartnervirksomheter 
 • Barn/ektefelle/samboer/kårfolk som er involvert i gårdsdrifta 
 • Personer som håndterer beisemidler for korn, såfrø mv. 
 • Forhandlere og ekspeditører som selger plantevernmidler 
 • Ansatte og studenter ved forskningsinstitusjoner og laboratorier som benytter plantevernmidler
 • Ansatte i landbruksrådgivningen 
 • Undervisningspersonell ved fagskoler som underviser i plantevern 
 • Personell med ansvar for samferdselsanlegg eller større grøntanlegg/fellesarealer som ikke er barns lekearealer 
 • Greenkeepere på golfanlegg 
 • Landbruksentrepenører som skal benytte plantevernmidler 

Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. Dersom du er i tvil om du er berettiget autorisasjon i ditt yrke, bør du du tar kontakt med landbrukskontoret i din kommune for å avklare dette før du melder deg på et autorisasjonskurs. 

Ta kurs

Sånn får du autorisasjonsbeviset 

For å få et autorisasjonsbevis etter gjennomført kurs og bestått eksamen, må du kontakte landbruksforvaltningen i kommunen. 

Det tar 5-6 uker fra bestilling til utsending av bevis. Hvis du trenger beviset med en gang, kan landbrukskontoret skrive ut en midlertidig autorisasjon. 

Varighet og krav 

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Du har selv ansvar for å ha gyldig bevis, samt å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler.

Det er ingen krav om at autorisasjonen må fornyes før gyldighetsperioden for det gamle beviset er utgått. Du må imidlertid fornye godkjenningen din før du skal benytte plantevernmidler neste gang.

Dersom du har mistet autorisasjonsbeviset, kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen din. De vil kunne gi deg et midlertidig bevis eller et duplikat.

Den som utfører sprøytearbeidet skal ha autorisasjon. Det godtas ikke at en person med autorisasjon blander og gjør klar sprøyta, mens en person uten autorisasjon utfører sprøytearbeidet.

Det gis i prinsippet ikke dispensasjon for å sprøyte uten autorisasjonsbevis. Dersom det allikevel søkes om dispensasjon, er det Mattilsynets regioner som behandler saken.

Autorisasjon av personer fra andre land 

Yrkesbrukere med gyldig autorisasjon fra andre EØS-land kan få norsk autorisasjonsbevis ved å gjennomføre nettbasert autorisasjonskurs og bestå tilhørende eksamen. 

Nettkurset er tilgjengelig kun på norsk. Dette fordi det er nødvendig å dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper for å få norsk autorisasjon. I tillegg vil nettkurset gi opplæring i særnorske krav ved bruk av plantevernmidler. Bruk D-nummer eller norsk fødselsnummer ved påmelding til kurset. 

Praktisk del av autorisasjonskurs må være gjennomført i Norge eller et annet EØS-land. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for å få autorisasjonsbevis etter bestått eksamen. Yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler må dokumenteres. 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften