Til hovedinnhold

Til arrangører av autorisasjonskurs

Som arrangør for autorisasjonskurs er det viktig å sørge for at det formelle er i orden, og at du har kunnskap om regelverket.

Publisert

Autorisasjonsordningen gjelder all yrkesmessig bruk av plantevernmidler. Foruten bønder, gartnere og skogbrukere som ønsker å kjøpe og bruke plantevernmidler, må også kårfolk, ansatte ved skoler og andre virksomheter som har yrkesmessig behov for å bruke plantevernmidler være autorisert. Tilsvarende gjelder ved rådgiving eller salg av plantevernmidler.

Autorisasjonen gjelder for 10 år. Ved fornyelse gjelder tilsvarende krav som første gang det utstedes.

Hvem har ansvar for autorisasjonsordningen? 

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for autorisasjonsordningen. Oppgaven med å arrangere kurs og vurdere behovet for autorisasjonsbevis er delegert til Statsforvalteren i de ulike fylkene og til kommunal landbruksforvaltning. Du finner en oversikt over ansvarsfordelingen her

Arrangørenes ansvar

Kursarrangør må sørge for at det avtales tid og sted for eksamen med Statsforvalteren/landbruksforvaltningen i kommunen i god tid i forveien. 

Arrangør må også sørge for at:

  • tidspunkt for obligatoriske deler av kurs og eksamen blir offentliggjort
  • alle lærere/instruktører er godkjent av Statsforvalteren
  • undervisningen om plantevernmidler som helserisiko primært gis av godkjent helsepersonell eller andre med relevant HMS-kompetanse.
  • det fortrinnsvis er godkjente funksjonstestere som underviser i sprøyteutstyr, innstilling og bruk

Det bør maksimum være 30 deltakere på obligatorisk praksisdag. I undervisningsdelen holdes gruppa samlet. Under demonstrasjonene/øvelsene deles gruppa i to, slik at ei gruppe gjennomgår sprøyteutstyr og sjekkliste, mens den andre gruppa gjennomgår verneutstyr. Etter halvgått tid bytter gruppene.  

Til demonstrasjon og gjennomgang av spredeutstyr trengs det tilgang til et verksted eller lignende med plass til aktuelt spredeutstyr og inntil 15 deltakere. Det må kunne brukes vann i lokalet. Spredeutstyret som skal brukes må være godt reingjort før praksisdagen.

Godt faglig planlagt  

Det anbefales å arrangere egne kurs/studieringer for eksempel for potetprodusenter, fruktdyrkere, anleggsgartnere og veksthusprodusenter så langt det lar seg gjøre. Der det er få deltakere innen hver kultur, vil det være hensiktsmessig å samarbeide på tvers av fylker osv. Når det arrangeres fornyingskurs, er det viktig at det som er nytt siden deltakerne gikk gjennom kurset sist, er vektlagt. 

Materiell til bruk på autorisasjonskurs 

  • Det er laget power-point presentasjoner som bygger på kapitlene i «Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok» og det nettbaserte autorisasjonskurset.
  • Presentasjoner med fokus på korn er tilgjengelig hos statsforvalterens landbruksavdeling. Alternativt kan det nettbaserte kurset benyttes direkte. Velg da kurset «Kursarrangør.» Her finnes materiell tilpasset korn, fôrvekster og grøntanlegg.

Presentasjonene er ment å være et hjelpemiddel for lærere/instruktører i undervisningen i autorisasjonsordningen. De som ønsker det kan bruke presentasjonene slik som de er, eller man kan velge ut det som passer for hvert enkelt kurs. Merk at alle illustrasjoner og bilder er beskyttet av lov om opphavsrett, og distribueres her kun til bruk i kursene. Dersom noen velger å omarbeide stoffet, skal alle illustrasjoner fortsatt være merket med «Kilde:» eller «Foto:». 

Pass på at alle tar med seg arbeidsboka og sjekklista både til teorikurset og den obligatoriske praksisdagen. 

De som ønsker å lage sitt eget undervisningsopplegg, kan gjerne gjøre det. 

Kursmateriell 

Følgende materiell benyttes til tradisjonelle klasseromskurs: 

Eksamen 

For grunnkurset

Eksamen for grunnkurset er en skriftlig prøve på 1 time. Eneste tillatte hjelpemiddel kalkulator. Eksamen avholdes i forbindelse med obligatorisk praksisdag, eller en separat dag. Denne gjennomføres etter avtale med Statsforvalteren/landbruksforvaltningen i kommunen. Alle som består eksamen, får kursbevis. Eksamenskandidatene har klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra eksamen foreligger. 

Det gis tilbud om muntlig eksamen for personer med spesielle behov. Eksamen kan da avholdes etter avtale for eksempel med landbruksforvaltningen i kommunen. Alle som består eksamen får kursbevis som skrives ut fra autorisasjonsdatabasen.

For fornyingskurs

Eksamen for fornyingskurs gjennomført som fysisk kurs eller webinar er en skriftlig prøve på 1 time. Det er tillatt å bruke hjelpemidler, som kursbøker, egne notater og kalkulator, for å besvare oppgaven.

Det gis tilbud om muntlig gjennomgang av oppgaven for personer med spesielle behov. Det kan gjøres etter avtale med for eksempel landbruksforvaltningen i kommunen. Alle som består oppgaven, får et kursbevis som skrives ut fra autorisasjonsdatabasen.

Eksamen kan gjennomføres i forbindelse med den obligatoriske teoridagen, eller den kan tas en annen dag. Dersom den obligatoriske opplæringen gjennomføres på én dag, anbefales det at oppgaven løses en annen dag, slik at kursdeltakerne får tid til å gjøre seg bedre kjent med stoffet før de får oppgaven. Alternativt kan kursarrangør sette opp en liste over stoffet kursdeltakerne bør gå igjennom og oppfordre dem til å gjøre seg kjent med stoffet før kurset starter.

Det er en klagefrist på 3 uker etter at resultatet av godkjenningen av oppgaven foreligger. Oppgaven bør oppbevares en tid i etterkant av klagefristen, slik at man har dokumentasjon dersom det blir spørsmål.

Autorisasjonsbevis  

For å få et autorisasjonsbevis etter bestått eksamen eller oppgave, må Landbruksforvaltningen i kommunen/Statsforvalteren kontaktes. De vurderer hvem som er berettiget autorisasjon. Mattilsynets hovedkontor organiserer utsendelsen av autorisasjonsbevisene på bakgrunn av det som er registrert i autorisasjonsdatabasen. 

Andre nyttige ressurser 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften