Til hovedinnhold

Til statsforvaltar og kommune

Ansvaret for autorisasjonsordninga er delt mellom Mattilsynet og andre landbruksstyresmakter.

Publisert

Mattilsynet har hovudansvaret for autorisasjonsordninga

Det er Mattilsynet som har hovudansvaret for autorisasjonsordninga for plantevernmiddel.

Mattilsynet har i tillegg ansvar for:

 • at det blir sendt ut autorisasjonsbevis.
 • å gi instruks og retningslinjer til statsforvaltaren eller kvar enkelt kommune.
 • det nettbaserte autorisasjonskurset

Statsforvaltarens landbruksavdeling i kvart enkelt fylke har ansvar for:

 • at det blir arrangert kurs og praksisdag. Oppgåva kan delegerast til andre. 
 • at det blir arrangert eksamen. Dette kan delegerast til landbruksforvaltinga i kommunane.
 • tilsyn med og koordinering av kursverksemda.
 • å godkjenne alle lærarar/instruktørar.
 • å passe på at kursverksemda følgjer regelverket. 

Landbruksforvaltinga i kommunen har ansvar for:

 • å registrere alle som har bestått eksamen i autorisasjonsregisteret. Ved behov for tilgang til registeret må landbrukskontoret kontakte statsforvaltaren, som vidareformidlar beskjed til Mattilsynet og stadfestar behovet for tilgang.
 • å vurdere om dei som ønskjer autorisasjonsbevis har rett til dette, og dessutan å registrere desse i autorisasjonsregisteret og skrive ut mellombels autorisasjonsbevis.
 • å registrere bestilling av eit duplikatbevis dersom originalbeviset er forsvunne.
 • å bestille nødvendig talet på eksamenssett til deltakarane på autorisasjonskurs dersom dei er ansvarleg for gjennomføring av eksamen. 

Om autorisasjonsbeviset 

Personar som ikkje fyller krava (til dømes skuleelevar), skal ha kursbevis som blir skrive ut frå autorisasjonsdatabasen av landbruksavdelinga til statsforvaltaren eller landbruksforvaltinga i kommunen.

Eksamen må oppbevarast ei tid i etterkant av klagefristen, slik at ein har dokumentasjon dersom det blir spørsmål. 

Regelverk

Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften