Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

Publisert 29.04.2013     Sist endret 29.04.2013

Mattilsynets tilsynsprosjekt viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. I 2012 ble det ikke påvist ulovlig GMO-innhold (genmodifisert) i noen av prøvene som ble tatt ut i tilsynsprosjektet. I forbindelse med nye beskyttelsestiltak for ris og risprodukter fra Kina ble det påvist ulovlig innhold av GM-ris i to prøver. Disse produktene ble avvist på grensen.

I januar 2012 innførte Norge særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina. EU innførte tilsvarende tiltak på samme tid. Alle forsendelser av ris og risprodukter med opprinnelse i eller sendt fra Kina, og hvor Norge er første mottaksstat, skal kontrolleres etter dette regelverket. Det ble funnet ulovlig innhold av GMO i 2 av 11 risprodukter.  De to varepartiene ble avvist før de kom på det norske markedet.

Per dags dato er det ingen genmodifiserte næringsmidler som er godkjent i Norge.

Sporforurensning

Mange av prøvene i tilsynsprosjektet inneholdt spormengder av genmodifisert materiale, det vil si at varene som ble analysert inneholdt små mengder genmodifisert materiale. Disse funnene skyldes i hovedsak forurensning fra varer med GMO-innhold. I 15 av 52 analyserbare næringsmiddelprøver ble det påvist spor av GMO, og i 37 av 56 analyserbare fôrprøver ble det påvist spor av GMO. Ingen av disse funnene var i strid med det norske regelverket. Resultatene fra fjorårets tilsynsprosjekt avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år.

Konklusjonen er at innholdet av ulovlige mengder med genmodifisert materiale i næringsmidler på det norske markedet er lavt, men mange varer inneholder små mengder med genmodifisering.

Rapporten fra tilsynsprosjektet er utarbeidet av Mattilsynet og Veterinærinstituttet i fellesskap. Mattilsynet var ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for GMO-analyser og har utført laboratorieanalysene. Formålet med tilsynsprosjektet har i første rekke vært å sjekke om virksomhetene som produserer og importerer varer følger det norske regelverket for genmodifiserte varer.

1 av 3 hadde for dårlige rutiner

Kontrollen av dokumentasjonen som er innhentet viser at en av tre virksomheter som Mattilsynet undersøkte har manglende eller ikke gode nok rutiner på dette området. Virksomheter som fortsatt har mangler må utarbeide bedre rutiner i sine internkontrollsystemer for å forhindre innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter. Mattilsynet kommer til å følge opp disse virksomhetene.

Hva sjekket Mattilsynet?

Næringsmidler

Prøvene som er samlet inn består hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya, da det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg er noen ris- og linfrøprodukter undersøkt. Vurderingene av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og virksomhetens internkontrollsystem, inngår som en viktig del av tilsynsarbeidet. Det er viktig at virksomhetene arbeider for å tilstrebe en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Fôrvarer

Prøvene som tas ut av fôrvarer er i hovedsak av vegetabilske produkter til bruk i landdyrfôr som importeres direkte fra land utenom EØS. Det tas også ut noen prøver av råvarer til fiskefôr.

Såvarer

Artene som er prøvetatt i 2012 er raps/rybs. Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i noen av de analyserte såvareprøvene.

 

Les også mer om denne saken på Veterinærinstituttets sider her:

http://www.vetinst.no/Nyheter/Rapport-om-GMO-status-i-Norge-2012

Les hele rapporten under.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 85/98 62 29 31


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 85/98 62 29 31